Raadsonderzoek

Hieronder het orginele “objectieve” rapport van het raadsonderzoek, door gemeente Hengelo gelardeerd met “lieve plaatjes” van het KDC de Toermalijn (Aveleijn).

Toermalijn onderzoeksrapport

 

De zwarte tekst is de tekst van het originele Raadsonderzoek.

De rode tekst is onze aanvulling o.a. gebaseerd op gegevens verkregen n.a.v. ingediende WOB verzoeken.

Onderzoek KDC de Toermalijn (Memo onderzoeksvoorstel, 27 juni 2014)

Beantwoording vragen presidium door B&W (“Beantwoording” vragen GroenLinks)

1.Opdracht aan de commissie

Sinds 2004 is op het perceel Kroeskarperstraat 11 het kinderdagcentrum (KDC) de Toermalijn gevestigd. KDC de Toermalijn biedt verzorging, begeleiding en behandeling van kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke en/of meervoudige handicap. Door de bewoners van het aangrenzende perceel Binnenveldweg 12 wordt overlast ervaren, hoofdzakelijk in de vorm van stemgeluiden van kinderen die in de buitenruimte van het KDC de Toermalijn verblijven.

Het is de gemeenteraad gebleken dat de gevoerde gesprekken sinds circa 2008 2010 en de genomen maatregelen in die periode nog niet tot een zodanig resultaat hebben geleid dat de situatie voor alle partijen aanvaardbaar is geworden.

Om richting de betrokken partijen duidelijkheid te scheppen over de ontstane situatie zal de gemeenteraad zelf een onderzoek verrichten.

Door middel van een feitenreconstructie, welke feiten gereflecteerd worden tegen de toen bestaande regelgeving wil de gemeenteraad nagaan “of de gemeente de beslissingen met de regelgeving van dat moment correct heeft genomen” (bron: opdracht gemeenteraad 17 juni 2014).

 

De onderzoekcommissie bestaat uit drie raadsleden, te weten;

 • De heer B.G. van Wakeren, raadslid voor Pro Hengelo, tevens voorzitter, (Noot: zie bovenstaand Memo onderzoeksvoorstel, 27 juni 2014. Dhr. W. Wiertsema zou eerst voorzitter zijn, maar heeft vanwege belangenverstrengelingen (zijn vrouw was werkzaam bij de Toermalijn (Aveleijn) en hij was raadsgriffier ten tijde van de vreemde bestemmingsplan wijzigingen) de functie overgedragen aan dhr. B.G. van Wakeren)
 • De heer R. Theunissen, raadslid voor GroenLinks,
 • De heer H. Koetsveld, raadslid voor de SP.

 De onderzoekcommissie wordt ambtelijk bijgestaan door:

 • De heer G.J. Eeftink, raadsgriffier, secretaris van de onderzoekscommissie
 • De heer R.H. Plomp, senior beleidsmedewerker bestuur & management die in opdracht van de onderzoekscommissie werkzaamheden verricht.

De raad kiest ervoor om te beginnen met een inventariserend onderzoek, dat een goed beeld moet kunnen opleveren voor het trekken van conclusies op hoofdlijnen.

Mochten de uitkomsten van dit onderzoek en de conclusies op hoofdlijnen aanleiding geven tot verder onderzoek dan kan de gemeenteraad daar op dat moment alsnog toe besluiten.

 

Dit onderzoek bestaat uit:

– Een reconstructie van de feiten die zich hebben voorgedaan. Onder feiten verstaan we beslismomenten van de gemeente over vergunningen, publicaties, brieven, gespreksverslagen, verzoeken van de bewoner en van de instelling van de adressen Binnenveldweg 12 en van Kroeskarperstraat 11. Deze reconstructie dient in ieder geval een tijdbalk op te leveren.

Spiegeling van de geconstateerde feiten aan de destijds geldende regelgeving. Op die manier wordt onderzocht of de gemeente de beslissingen met de regelgeving van dat moment correct heeft genomen.

 

Vanaf welk jaar begint het onderzoek?

De start van de planologische procedure rond het bestemmingsplan Vossenbelt ‘Kleine Wereld’ in 2002 kan in publiekrechtelijk opzicht gezien worden als het begin van de nu ontstane situatie en kan het natuurlijke moment zijn om met het onderzoek te beginnen.

Echter, vóór 2002 zijn de afwegingen gemaakt die hebben geleid tot de keuze voor het opnemen van de bestemming dagverblijf op het perceel Kroeskarperstraat en de bedrijfsbestemming/ bedrijfswoning bestemming op het perceel Binnenveldweg 12. De diverse beslismomenten van de gemeente die vooraf gingen aan het bestemmingsplan van 2002 zullen voor deze twee percelen ook zoveel als mogelijk worden onderzocht en gereconstrueerd.

 

2.Onderzoek naar volledigheid van het dossier

De onderzoekcommissie heeft om te beginnen een inventarisatie gemaakt van de aangetroffen dossiers. Een opsomming daarvan treft u in dit hoofdstuk aan.

Toen de Commissie op dinsdag 8 juli 2014 met haar werkzaamheden begon, trof ze de volgende dossiers aan:

 • Bestemmingsplan Hengelo Zuid, Breemarsweg e.o., voorontwerp 18 juli 2006 t/m …………
 • Bestemmingsplan Hengelo Zuid, Breemarsweg e.o., vastgesteld raadsbesluit d.d. 2 juli 2013
 • Bestemmingsplan Vossenbelt Kleine Wereld, voorontwerp/ ontwerp 2001 t/m….
 • Bestemmingsplan Vossenbelt Kleine Wereld, vaststellen plan. Raadsbesluit d.d. 28 januari 2003
 • Bestemmingsplan Wilderinkshoek, Deelplan Tuindorp- ’t Lansink 1972 t/m 1979
 • Handhaving bouw, woon- en gebruiksvoorschriften A t/m Z straten 18 juli 2006 t/m …….
 • Aankopen rbsn. 23 juni 1981/ rbsn. 25 aug. 1981
 • Verkopen september 2004
 • Verkopen januari 2003
 • Kerkstraat 92 2001/0489
 • Kerkstraat 92
 • Bouwdossier Kerkstraat 2/92:

* oprichten therapiebadje met bijbehorende ruimte

* oprichten van twee bergingen Kerkstraat 2 t/m 84

* St. Dagverblijven geestelijk gehandicapten Twente Kerkstraat 2 (vergroting kinderdagverblijf, 1988)

* Stichting dagcentrum Twente, oprichten overblijfruimte kinderdagcentrum (1996) en

* Stichting Dagcentra Twente, Melding ex art. 8.41 Besluit woon- of kantoorgebouwen milieubeheer.

 • Eigendom en bezit. Grondtransacties Hart van Zuid (map 2)
 • Ruiling 2001 t/m ……..
 • Ruiling. Nijboer, J.B.
 • Binnenveldweg 12

 

Dit dossier, aanvankelijk neergelegd bij de afdeling Vergunningen (VG) op kamer H058 bleek niet compleet. De commissie heeft aan het dossier de volgende documenten toegevoegd:

 • Alle documenten die betrekking hebben op de bezwaarschriftenprocedure over het besluit van het college om niet handhavend op te treden tegen door de heer en mevrouw Beernink ondervonden geluidsoverlast van de Toermalijn;
 • Het dossier m.b.t. de (bouw-)vergunningverlening van de Toermalijn, incl. berekeningen en bouwmap (vier dozen met dossiers m.b.t. de voor de Toermalijn verleende bouwvergunning).
 • Het WOB dossier (de door de fam. Beernink met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur opgevraagde en door de gemeente verstrekte documenten).
 • Ontbrekende stukken uit fysieke dossiers die in Corsa te vinden waren, maar niet samengebracht, hoofdzakelijk die welke betrekking hebben op de door Beernink doorlopen bezwaarschriftenprocedure;
 • Het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel betreffende de bedrijfsactiviteiten van de heer Beernink:“Organisatie, advies en uitvoering van audio-visuele presentaties”
 • Het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel betreffende de bedrijfsactiviteiten van KDC de Toermalijn; “Dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten, SBI code 87.2002” (milieucategorie 2, erfgrens op minimaal 30 meter afstand tot een woonhuis).
 • Het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel betreffende de bedrijfsactiviteiten (1991-1993) van dhr. Nijland: “VOF N&L Distributie-verspreiding-en adviesburo”;
 • Kadaster: afschrift uit het openbaar register van de akte tot verkoop van de woning Binnenveldweg 12 door de fam. Nijland aan de heer en mevrouw Beernink.

 

Het gehele dossier is momenteel gedeponeerd bij de stadsarchivaris (stadhuis, kamer 333). Voor zover de Commissie kan overzien lijkt het dossier nu compleet.

Bij navraag, enige dagen later, blijken een aantal bijlagen niet aanwezig te zijn. Het gespreksverslag van 13 oktober met mw. J. Ordelman  en dhr. A. Otten bleek “zoek geraakt”. Het daarop volgende interview van 21 november met mw. J. Ordelman en dhr. A Otten is ook niet aanwezig. Wel een schriftelijk antwoord van 5 december 2014. Ook de vastlegging van een gehouden interview met een medewerker van de afdeling Grondzaken op 5 december 2014 is afwezig.

 

3.Beslismomenten met bijbehorende

tijdbalk

In het onderstaande treft u een inventarisatie aan van alle gebeurtenissen, feiten en beslismomenten door betrokkenen, opgetekend in tijdsperspectief en ontleend aan het dossier zoals vermeld onder hoofdstuk 2 van deze notitie.

 

Tijdstip /Feiten en beslismomenten

31 oktober 1966

Oprichting Stichting Dagverblijven voor Geestelijk Gehandicapten. De stichting heeft ten doel het stichten en exploiteren van dagverblijven in de gemeente Hengelo voor geestelijk gehandicapten……

 

4 april 1967

Subsidieverlening nieuw te gebruiken huurpand Kerkstraat (later De Kleine Wereld) t.b.v. “Stichting Dagverblijven voor Geestelijk Gehandicapten” voor “geestelijk gestoorde kinderen” uit Hengelo (en evt. andere gemeenten).

 

10 aug. 1977

Aankoop Nijland van perceel Binnenveldweg met vervallen boerderij, totale opp. ongeveer 4.100 m2

 

3 april 1979

Bouwvergunning gemeente Hengelo voor het “oprichten van een woonhuis aan de Binnenveldweg 12 te Hengelo”

 

23 juni/20 juli 1981

Advies aan het college van de directeur van de toenmalige dienst Grondzaken inzake aankoop door de gemeente Hengelo van een perceel grond van (de rechtsvoorganger van de fam. Beernink,) de heer J.G.L. Nijland, voor realisering van het bestemmingsplan “Slangenbeek” , totaal groot 1.52.69 ha. gelegen aan de Binnenveldweg. De voorlopige koopakte hiertoe is op 15 juni 1981 ondertekend door de heer en mevrouw Nijland.

Fam. Nijland blijft wonen in het woonhuis Binnenveldweg 12. Op het aan te kopen perceel staat een oude boerenwoning met bedrijfsruimte. Deze ruimte is bij de heer Nijland voor het door hem geëxploiteerde boekverkopersbedrijf in gebruik als kantoor, opslagplaats en garage. Ter vervanging hiervan wil de heer Nijland een dubbele garage oprichten bij zijn woonhuis en vraagt hiervoor een voorschot van fl. 25.000,-. Op 30 juni daaraan volgend wordt door het college toestemming gegeven voor uitbetaling van dit voorschot.

 

17 juli 1981

Besluit van het college om de raad voor te stellen de gronden van fam. Nijland aan te kopen.

 

25 aug. 1981

Gemeenteraad besluit tot aankoop van grond met opstallen van de heer J.G.L. Nijland.

 

10 nov.1981

Goedkeuring van de grondtransactie met de heer Nijland door GS van Overijssel.

 

17 nov. 1981

Aanvraag bouwvergunning garage “ter vervanging van bestaande opstallen”.

 

19 nov. 1981

“Garageformulier” van gemeente Hengelo, vermeldende dat het een “stalling betreft voor 2 personenvoertuigen met zolderruimte”

 

24 nov. 1981

Notariële akte van aankoop. (Dossier -2.07.351.11, zomede overzicht Grondzaken gem. Hengelo).

 

27 april 1988

Meldingsformulier Stedebouwkundige afdeling over De Kleine Wereld “..bestemming bijzondere doeleinden….” (noot: Dergelijke doeleinden vallen maximaal onder milieucategorie 3.1 met een milieuzone van 50 meter. Door de evt. correctie voor gemengd gebied toe te passen kan een corrigeerde milieuzone van 30 meter worden aangehouden)

 

1 januari 1991

Inschrijving KvK nr.: 06063923 van dhr. Nijland  “VOF N&L Distributie-verspreiding-en adviesburo”, op de Binnenveldweg 12

 

29 sept. 1992

Gemeenteraad van Hengelo stelt het bestemmingsplan Vossenbelt vast. Het gebied begrensd door de Binnenveldweg, de Vossenbeltweg, de bebouwing aan de Belgradostraat en de Levantstraat heeft in dit bestemmingsplan de globale bestemming “Woongebied UW” en “Groenvoorzieningen G”, nader uit te werken.

Uitsluitend tussen een weg en de “indicatieve 50 dB(A) contourlijn” mogen kleinschalige bedrijfsactiviteiten als bedoeld in lid 1 sub e (bedrijfsactiviteiten in de categorie 1 en 2) worden geprojecteerd….De bedrijfsvloeroppervlakte mag per vestiging niet meer bedragen dan 200m2 en in totaal niet meer dan 2000m2.

Het is niet toegestaan dat woningen zodanig worden geprojecteerd dat de geluidsbelasting aan de gevels daarvan vanwege het wegverkeer meer bedraagt dan 50dB(A). Dit betekent dat de woningen uitsluitend tussen de weg en de indicatieve 50dB(A)-contourlijn gebouwd mogen worden, indien bij de uitwerking middels akoestisch onderzoek is aangetoond, dat de betreffende waarde niet zal worden overschreden.

 

1 januari 1993

Uitschrijving KvK nr.:06063923 van dhr. Nijland : “VOF N&L Distributie-verspreiding-en adviesburo”, op de Binnenveldweg 12

 

1 jan. 1997

Datum van vestiging van Beernink productions. Productie van films (geen televisiefilms), buiten Hengelo

(KvK 30139317: “Organisatie, advies en uitvoering van audio-visuele presentaties Bessemerlaan 95, Utrecht”)

 

16 sept. 1997

Brief van de gemeente Hengelo m.b.t. het gebruik van het pand aan de Kerkstraat “mits de bovenste twee verdiepingen i.v.m. de brandveiligheid niet meer gebruikt zouden worden en zij binnen 4 jaar een nieuw pand vinden mag de Kleine Wereld aan de Kerkstraat nog open blijven”.

 

20 juli 1998

Brief van de Kleine Wereld dat zij “een serieuze optie hebben genomen op het pand“ Kinderdagverblijf ’t Esrein te Hengelo.

 

2 sept. 1998

Milieucontrole Kinderdagverblijf “De Kleine Wereld” door gemeente Hengelo

 

23 juli 1998

Brief van de gemeente Hengelo waar in gezegd wordt dat i.v.m. een op handen zijnde verhuizing van de Kleine Wereld naar Esrein 5 het eerder benoemde m.b.t. de 1e en 2e verdieping gehandhaafd blijft.

 

22 febr.2000

Brief van de heer drs. P. Jettinghoff, directeur van de Stichting Dagcentra Twente, aan het college met het verzoek om een optie van 6 maanden op een aan te kopen perceel nr.: 3460, (naast de Manege Slangenbeek) van 3.500 à 4.000 m2 ten behoeve van de bouw van een dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke handicap. De Stichting is op dat moment nog gehuisvest in een pand aan de Kerkstraat 92 in Hengelo. De stichting overweegt nieuwbouw. Bovendien wordt de wenselijkheid onderzocht van samenvoeging met het kinderdagcentrum “De Zonnestraal” in Oldenzaal. De gemeente Hengelo wil het perceel aan de Kerkstraat spoedig aankopen om ongewenste ontwikkelingen in het gebied (Hart van Zuid, red.) tegen te houden.

De stichting en de gemeente gaan in overleg en de kavel op de hoek van de Binnenveldweg/Vossenbeltweg komt in beeld.

29 maart 2000

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

“vanuit VWS zullen proces ondersteunende aanjaagteams worden gefaciliteerd die de partijen (op onorthodoxe wijze) in de regio gaan ondersteunen om de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg te verminderen”.

26 mei 2000

Brief van de gemeente Hengelo aan de Stichting Dagcentra Twente waarin mededeling wordt gedaan de (nu nieuwe) locatie hoek Binnenveldweg/ Vossenbeltweg ten behoeve van het realiseren van een gebouw als dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke handicap te reserveren voor de stichting. De locatie zal gereserveerd blijven gedurende de periode waarin het programma van eisen (PvE) en het haalbaarheidsonderzoek afgerond kan worden. Het PvE zal september/oktober 2000 zijn afgerond waarna het schetsontwerp alsmede de haalbaarheid nader kan worden uitgewerkt. In het gunstigste geval zou start bouw medio 2001 kunnen zijn. De gemeente heeft belangstelling voor het gebouw aan de Kerkstraat 92.

 

11 oktober 2000

Gesprek met SDT, dhr. Jettinghoff, met Wethouder Ter Ellen en twee medewerkers van gemeente Hengelo over recht van eerste koop voor het perceel aan de Kerkstraat (noot: brief van 10 augustus 2001)

 

27 febr. (verzonden 2 maart) 2001

Namens het college wordt door het hoofd afdeling Grondzaken een overeenkomst tot ruiling van gronden toegezonden aan de heer J.G.L. Nijland in verband met een betere verkaveling ten dienste van een ingediend bouwplan door de Stichting Dagcentra Twente te Hengelo.(Perceel Binnenveldweg 12 wordt nu vierkant en recht naar de Binnenveldweg gekeerd, red.).

 

6 maart 2001

Brief namens het college aan omwonenden waarin verwoord dat stichting Dagcentra Twente de gemeente heeft verzocht om een herziening van het bestemmingsplan ten behoeve van oprichting van een gebouw voor dagopvang van geestelijk gehandicapte kinderen. In de brief wordt niet aangegeven dat het woonhuis aan de Binnenveldweg 12 een zware bedrijfsbestemming gaat krijgen. Sterker….er is geen enkele vermelding van enige verandering aan het perceel Binnenveldweg 12! College geeft in deze brief aan “niet onwelwillend” tegenover de uitvoering van deze plannen te staan. Het college wenst echter eerst de direct omwonenden over dit voornemen te informeren. In het dossier ontbreekt de verzendlijst voor deze uitnodiging (informatie avond), zodat niet na te gaan is of de bewoners van het pand Binnenveldweg 12 een uitnodiging voor deze informatieavond hebben ontvangen.

 

 

14 maart 2001

Informatieavond in Wijkcentrum Slangenbeek, Straatsburg 5 te Hengelo. De fam. Beernink is op deze avond niet aanwezig geweest omdat zij in maart 2001 nog niet woonden op het adres Binnenveldweg 12 te Hengelo. Het huis aan de Binnenveldweg 12 stond namelijk pas te koop sinds maart 2002. Tijdens deze avond wordt o.a. een “schetstekening, versie 2″ van IAA Architekten getoond. (waar is schetstekening versie 1, en hoe zag die situatie eruit?)

 

18 april 2001

Brief aan de Dienst SBO van een negental bewoners van de Belgradostraat nrs. 48 t/m 64, naar aanleiding van de gehouden informatieavond op 14 maart 2001. In deze brief staat te lezen dat “de aanwezigen (…) op deze avond geen inhoudelijke bezwaren naar voren hebben gebracht, maar zich uitsluitend geconcentreerd hebben op de randvoorwaarden” (einde citaat, red.). Aspecten als waterhuishouding, aan- en afvoertijden van de kinderen, evt. parkeerproblemen en uitloop van het toenmalige park/ handhaven van zoveel mogelijk groen zijn aan de orde geweest. Deze negen bewoners doen enige voorstellen voor inrichting van het bestemmingsplan. Zij geven daar in aan dat zij al sinds 1996 proberen een stuk “restgroen” achter hun percelen aan te kopen, wellicht dat het nu het moment is om dit op basis van “voortschrijdend inzicht” alsnog te gunnen.

(Noot: alleen de 3 (van de 9) panden welke het dichtst (<50 meter) bij de te vestigen Toermalijn zaten hebben uiteindelijk het “restgroen” ook daadwerkelijk mogen kopen.)

 

26 april 2001

Brief van de Stichting Dagcentra Twente aan de gemeente Hengelo, met het verzoek om reservering van de kavel hoek Binnenveldweg/ Vossenbeltweg en medewerking aan de wijziging van het bestemmingsplan, zodanig dat het benodigde bruto vloeroppervlak voor de nieuwbouw (voor in totaal 72 cliënten) kan worden gerealiseerd. “Op 14 maart jl. heeft een informatieavond voor omwonenden plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze informatieavond menen wij te mogen vaststellen dat er relatief weinig bezwaren vanuit de omwonenden op het nieuwbouwplan behoeven te worden verwacht”.

 

12 juni 2001

Brief aan de Dienst SBO van de bewoner van Vossenbeltweg 5 over de ontsluiting van hoek Binnenveldweg/ Vossenbeltweg ter plaatse van de geplande bebouwing van “de Kleine wereld”.

(Noot: ook deze bewoner heeft, na intrekkingen van zijn brief, een stuk “restgroen” mogen kopen.)

 

16 juli 2001

Inschrijving bij KvK van Stichting Vrienden van de Kleine Wereld (later Stichting Toermalijn genoemd), Huizen/Dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten. SBI code 87.2001/2 (milieucategorie 2, 30 meter geluidszone).

 

8 aug. 2001

Eerste bestemmingsplantekening S80001H1 account: 568120310 Getekend door: R. Hofmeijer werktekening over de bestemmingen in het voorontwerp- bestemmingsplan “Vossenbelt Kleine Wereld”.

BESTEMMINGSPLANTEKENING IS “ZOEK”

 

10 aug. 2001

Brief van gemeente Hengelo aan SDT Twente, dhr. Jettinghof,  waarin zij een “recht verlenen van eerste koop” voor het pand aan de Kerkstraat 92 en “het perceel aan de Kroeskarperstraat toezeggen te reserveren voor het nieuw te bouwen dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke handicap”  

 

17 aug. 2001

Tweede bestemmingsplantekening S80001H1 account: 568120310 Getekend door: G. v.d. Wens over de bestemmingen in het voorontwerp- bestemmingsplan “Vossenbelt Kleine Wereld”.

BESTEMMINGSPLANTEKENING IS “ZOEK”

 

30 aug. 2001

Brief van gemeente Hengelo aan SDT m.b.t. de aanvraag van een (ver)bouwvergunning (14 mei 2001) van De Kleine Wereld.

 

3 september 2001

SDT, dhr. Jettinghof geeft voorkeursrecht van eerste koop aan gemeente Hengelo voor het pand “KDC De Kleine Wereld”  (kenmerk brief: 128/PJ/GE).

 

25 september. 2001

Derde bestemmingsplantekening S80001H1 account: 568120310 Getekend door: G. v.d. Wens over de bestemmingen in het voorontwerp- bestemmingsplan “Vossenbelt Kleine Wereld”.

BESTEMMINGSPLANTEKENING IS “ZOEK”

 

10 aug. 2001

Antwoord op de brief van de Stichting Dagcentra Twente van 26 april 2001 “….voor het realiseren van een gebouw als dagcentrum voor kinderen met een verstandelijk handicap, gelegen aan de Binnenveldweg/hoek Vossenbeltweg (nieuwe naam Kroeskarperstraat) voor uw Stichting te reserveren.” Gemeente krijgt op 3 september 2001 het recht van eerste koop voor het pand aan de Kerkstraat 92 te Hengelo.

 

21 sept. 2001

Toezending van door beide partijen (gemeente en Nijland) getekende ruilovereenkomst (J.G.L. Nijland).

 

11 dec. 2001

Notariële akte van ruiling tussen de gemeente Hengelo en de fam. Nijland, t.b.v. vestiging van de Toermalijn (zie brief 27 februari 2001 in het bovenstaande).

 

5 april 2002

De fam. Nijland verkoopt perceel en opstal (woonhuis) Binnenveldweg 12 aan de heer en mevrouw Beernink. Uit de interviews blijkt dat de fam. Nijland de woning in (op 29) augustus 2002 verlaat, waarna de heer Beernink (zijn aannemer) is begonnen met kluswerkzaamheden en zijn verhuizing (januari 2003) naar de woning.

 

25 april 2002

Brief van de gemeente aan de Stichting Dagcentra Twente over grondprijzen voor de kavel hoek Binnenveldweg-Vossenbeltweg.

 

24 mei 2002

Vierde bestemmingsplantekening S80001H1 account: 568120310 Getekend door: G. v.d. Wens over de bestemmingen in het voorontwerp- bestemmingsplan “Vossenbelt Kleine Wereld”.

 

27 juni 2002

De dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling (SBO) van de gemeente besluit namens het college om voor het voorontwerp bestemmingsplan “Vossenbelt, Kleine Wereld” een inspraakprocedure conform de Inspraakverordening op te starten. Het gaat om een partiële herziening van het bestemmingsplan “Vossenbelt” dat de juridische basis legt voor de realisatie van een dagopvang voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten en een categorie I of II- bedrijf volgens de bij het bestemmingsplan behorende Staat van Inrichtingen. Het voorontwerp past niet binnen de uitwerkingsregels uit het globale bestemmingsplan “Vossenbelt”, waardoor een partiële herziening in plaats van een uitwerking van het globale plan noodzakelijk is. Verwezen wordt naar bestemmingsplankaart, voorschriften en toelichting in het dossier.

 

Onder 3.5.2 van de toelichting behorend bij de partiële herziening staat vermeld dat “in het globale bestemmingsplan Vossenbelt het gehele plangebied en de omgeving als woongebied is bestemd. Bedrijven die in een hoge hindercategorie vallen, kunnen zich in de omgeving van het plangebied niet vestigen. Het kinderdagverblijf valt niet in een hoge hindercategorie”, aldus de toelichting. “Een categorie I en II bedrijf kan, in een bij de woning aan Binnenveldweg 12 behorend bijgebouw nog steeds worden uitgeoefend. Rond een dergelijk bedrijf geldt een adviesafstand van 30 meter tot de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige bestemming” (einde citaat, red.).

 

2 juli 2002

Publicatie van het voorontwerp bestemmingsplan “Vossenbelt, Kleine Wereld” in het Hengelo’s Weekblad. Tekst: “Deze partiele herziening beoogt de juridische basis te leggen voor her realiseren van een dagcentrum voor verstandelijk gehandicapte kinderen op dit perceel. Tevens krijgt in deze herziening het naastgelegen perceel een bedrijfsbestemming. Op deze wijze ontstaat een logische afronding van dit gebied”  Inspraakprocedure wordt gestart: Het voorontwerp ligt met ingang van 3 juli 2002 gedurende vier weken, dus t/m 31 juli 2002 voor een ieder ter inzage. Er is een drietal mondelinge reacties binnengekomen van de bewoners van Belgradostraat 60, 62 en 64.(deze mensen waren al eerder uitgenodigd en aanwezig bij de inloopavond op14 maart 2001)! Deze reacties hebben geleid tot een aanpassing van ondergeschikte aard van het voorontwerpbestemmingsplan, aldus de toelichting bij het collegebesluit. Het betrof de herziening van de bestemming van een aantal af te stoten percelen snippergroen (“Woondoeleinden W” in plaats van “Groenvoorzieningen G”). Noot: De reacties betroffen de bewoners van de naastgelegen Belgradostraat. Na intrekken van hun bezwaar mochten zij het “snippergroen” kopen voor: € 50/m2 (hetgeen in de jaren daarvoor steeds door de gemeente geweigerd werd).

 

10 juli 2002

Taxatierapport Binnenveldweg 12 (t.b.v. hypotheekverstrekker) van Velten Makelaardij O.Z. Woonhuis, Type VRIJSTAAND WOONHUIS met garage…

K.2: Bijzonderheden ten aanzien van het gebruik en de bewoning: “ Er zijn geen bijzonderheden van toepassing”

M.2: a. Het object is bestemd voor gebruik als: “Woonhuis”

M.2. b. Bijzondere vestigingseisen en/of gebruiks- en/of verkoopbelemmerendw bepalingen: “ Naast de geldende bestemmingsvoorschriften en plaatselijke verordeningen zijn er geen bijzondere verkoopbelemmerende bepalingen of vestigingseisen van kracht”

M.2 c. Toekomstige planologische ontwikkelingen: “ Bijzondere omstandigheden, zoals bedoeld, zijn niet gebleken.”

 

15 aug. 2002

Vijfde bestemmingsplantekening S80001H1 account: 568120310 Getekend door: G. v.d. Wens over de bestemmingen in het voorontwerp- bestemmingsplan “Vossenbelt Kleine Wereld”.

 

29 aug. 2002

Overdracht (feitelijke levering) van de woning Binnenveldweg 12 aan de fam. Beernink.

 

4 sept. 2002

Indienen “Schetsplan Nieuwbouw kinderdagcentrum” door IAA Architecten

 

5 sept. 2002

Aanmaak map Bouwen.

(noot: Is naar diverse afdelingenbrandweer, milieu, etc. doorgezonden en geparafeerd. Het hoofdstuk “Geluid”  is doorgekrast)

 

12 sept. 2002

Meldingsformulier van gemeente Hengelo “Melding AmvB, Woon- en verblijfsgebouwen Brief=uit”  door A.R. van Loon. (noot: hoofdstuk “Geluid” is doorgekrast)

 

19 sept. 2002

Brief van gemeente Hengelo aan SDT: “Op 12 september 2002 heeft u bij de afdeling Bouwen van deze gemeente een schetsplan ingediend voor het oprichten van een kinderdagverblijf aan de Binnenveldweg 12, alhier”

 

1 okt. 2002

Het college besluit (nr. 0508) in te stemmen met de behandeling van de ingediende inspraakreacties zoals verwoord in hoofdstuk 3.7 van de toelichting behorende bij het bestemmingsplan “Vossenbelt, Kleine Wereld” en dit bestemmingsplan, nadat de raadscommissie RZ is gehoord, vier weken voor een ieder te inzage te leggen. Degenen die hebben gereageerd in het kader van de inspraak worden geïnformeerd. In het dossier bevinden zich enige inrichtingstekeningen voor het groengebied aan de achterzijde van de percelen Binnenveldweg/ Vossenbeltweg.

 

8 okt. 2002

Ambtelijk schrijven gemeente Hengelo:

Adviezen BJP Schetsplan, Schetsplan, aanvraag 2002/0870

“Dit bouwplan is niet in overeen stemming met het ter plaats geldende bestemmingsplan. Het betreft de bouw van een kinderdagcentrum. Dit past niet in de bestemming woondoeleinden”.

 

22 oktober 2002

De adviescommissie Ruimtelijke Zaken (RZ) van de gemeenteraad wordt gehoord en stemt in met de behandeling van de inspraakreacties zoals het college die heeft voorgesteld. De raadscommissie verklaart zich akkoord met de tervisielegging van het bestemmings- plan “Vossenbelt, Kleine Wereld”.

 

23 oktober 2002

Mail van Wimjoost Licht aan Sander Scholten (SBO-RLO-BO) n.a.v. de vergadering van 22 oktober 2002: “Sander, wil jij checken of er al een bouwaanvraag van De Kleine Wereld is ingediend (ik heb dit namelijk gisteren in de vergadering gezegd, maar ik ben er niet zeker van) en kun je checken of het parkeren goed is geregeld.

 

28 okt. 2002

Mail van Sander Scholten aan zijn collega Bertien Schilstra waarin hij de vraag over het parkeren doorspeelt.

 

29 okt. 2002

Advertentie in lokaal krantje: “Ontwerpbestemmingsplan Vossenbelt, Kleine wereld….In deze herziening krijgt het naastgelegen perceel een bedrijvenbestemming”

 

30 okt. 2002

Het ontwerp- bestemmingsplan “Vossenbelt, Kleine Wereld” ligt vanaf 30 oktober 2002 tot en met 26 november 2002 voor een ieder ter inzage. In het dossier is niet vermeld in welke courant publicatie heeft plaatsgevonden. Een ingediend bezwaarschrift van de bewoner van Vossenbeltweg 5 wordt later (9 december 2002, zie onder) ingetrokken.

Opmerking commissie: In het dossier is wel de aan het Hengelo’s Weekblad opgegeven publicatietekst terug gevonden. Het feit dat er een bezwaarschrift is ingediend dat later is ingetrokken toont aan dat er gepubliceerd is.

 

30 okt. 2002

Brief van Inspectie VROM aan gemeente Hengelo met het verzoek het gepubliceerde bestemmingsplan op te sturen. En de opmerking “u dient alle inlichtingen over de uitvoering van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en van de verordeningen betreffende de ruimtelijke ordening te verstrekken”  

 

31 okt. 2002

Brief van de Stichting Dagcentra Twente over geschiktheidsverklaring bodemonderzoek.

 

31 okt. 2002

Meldingsformulier “woon en verblijfsgebouwen milieubeheer”  van Stichting Dagcentra Twente: Oprichten van Kinderdagverblijf op de Binnenveldweg 12 te Hengelo.

 

31 okt. 2002

Mail van Sander Schilstra (SBO-RLO-BO) aan wethouder Guido Weber en griffier Janjoost Licht vermeldende dat er een “schetsplan ingediend is, vooruitlopend aan het bestemmingsplan”.

 

01 nov. 2002

Oprichting milieudossier M0351, Binnenveldweg 12

Meldingsformulier

 

5 nov. 2002

Van de Stichting Dagcentra Twente komt een meldingsformulier woon en verblijfsgebouwen milieubeheer bij de gemeente Hengelo binnen. Het gaat om oprichting van de inrichting KDC Plan de Vossenbelt (de latere Toermalijn, red.) (zeer merkwaardig, alweer op adres: Binnenveldweg 12, en vermeldende: “Kinderdagverblijf”) Afd. Preventie van de Brandweer Hengelo voert een toetsing uit en heeft geen opmerkingen. De inrichting is gebruiksvergunning plichtig en wordt periodiek door de Brandweer gecontroleerd op brandveiligheid.

 

6 nov. 2002

Afdeling milieu gemeente Hengelo

Melding (van bovenstaande 5 november 2002) KDC op grond van Melding AmvB, art. 8.41 Wet milieubeheer. Toetsing akkoord.

 

25 november 2002

Dhr. Mazeland (Vossenbeltweg 5) dient een bezwaarschrift tegen de vestiging van de Toermalijn in.

 

9 december 2002

Dhr. Boerkamp en dhr. Willemsen van de gemeente Hengelo bevestigen (in een persoonlijk onderhoud) dat, als dhr. Mazeland (Vossenbeltweg 5) zijn bezwaar tegen de vestiging van de Toermalijn onmiddelijk intrekt, hij een perceel grond mag kopen voor: € 22,50 /m2

19 december 2002 

Advies aan college van burgemeester en wethouders: ” Tevens is van de mogelijkheid gebruik gemaakt een naastgelegen perceel waarop bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden in te passen. Aan dit bestemmingsplan is om die reden een bedrijvenlijst toegevoegd. (Noot: Muziekinstrumentenfabriek dan wel Foto-film ontwikkelcentrale). Tegen de voorgestelde ontwikkelingen bestaan zowel uit ruimtelijke als milieutechnische overwegingen geen bezwaar. In de bij het bestemmingsplan behorende toelichtende beschrijving zijn alle van toepassing zijnde facetten uitvoerig behandeld.

“eind” 2002

Fam. Beernink heeft “ergens in het najaar” (zie verslag interview Beernink) 2002 contact met de afdeling Juridische zaken van de gemeente in verband met verbouwingsplannen aan hun nieuwe woning. Op dat moment krijgen de heer en mevrouw Beernink te horen dat het (voorontwerp-) bestemmingsplan “Vossenbelt Kleine Wereld” ter inzage heeft gelegen en dat zij geen bezwaar meer kunnen maken.

 

20 dec. 2002

(Ver)koopovereenkomst hoek Binnenveldweg-Vossenbeltweg toegezonden aan Stichting Dagcentra Twente.

 

20 dec. 2002

Fax van SDT aan gemeente Hengelo.

dhr. Jettinghof gaat akkoord met betaling van de gehele koopsom op 27 december 2002 als “voorschotbetaling”  .

(noot: geeft een drietal veranderingen door als ontsnappingsclausule voor het geval dat het hele plannetje niet door gaat)

 

 

28 dec. 2002

Verhuizing familie Beernink van Lyonstraat 22 Hengelo / Rokadestraat 6 Utrecht naar het woonhuis Binnenveldweg 12 te Hengelo.

 

2 jan. 2003

Inschrijving familie Beernink in het bevolkingsregister, Binnenveldweg 12, van Hengelo

 

14 jan 2003

Beslisformulier College van burgemeester en wethouders.

Ontwerp bestemmingsplan Vossenbelt, Kleine Wereld.

“De raad voorstellen:

A: het bestemmingsplan Vossenbelt, Kleine Wereld vast te stellen overeenkomstig  tekening nr. S8001H1 en de daarbij behorende voorschriften

B: Het bestemmingsplan Vossenbelt, Kleine Wereld ter goedkeuring aan te bieden aan het college van Gedeputeerde Staten”.

 

28 jan. 2003

Overeenkomst inzake verkoop door de gemeente van 4.247 m2 grond gelegen op de hoek Binnenveldweg-Vossenbeltweg (inmiddels Kroeskarperstraat) aan de Stichting Dagcentra Twente wordt namens gemeente en de stichting ondertekend. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan “Vossenbelt, Kleine Wereld” vast. In de overwegingen van het besluit staat onder meer dat “het in het voornemen ligt om op dit perceel een dagcentrum te realiseren voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen. Tevens is van de mogelijkheid gebruik gemaakt een naastgelegen perceel (!!!!!, woonhuis Binnenveldweg 12!!!) waarop bedrijfsmatige activiteiten plaats vinden in te passen en het een Bedrijfsbestemming te geven. Aan dit bestemmingsplan is om die reden een bedrijvenlijst (waarin de zich mogelijk te vestigen 21x bedrijfscategorieën met bijbehorende SBI codering staan vermeld) toegevoegd” Tegen de voorgestelde ontwikkelingen bestaan zowel uit ruimtelijke als uit milieutechnische overwegingen geen bezwaar.(einde citaat, red.)

 

28 januari 2003

Besluit gemeenteraad “tot vaststelling van het bestemmingsplan Vossenbelt, de Kleine Wereld” nr. 36391 vermeldende: “In de bij het bestemmingsplan behorende toelichtende beschrijving zijn alle van toepassing zijnde facetten uitvoerig behandeld”  en ” Tevens is van de mogelijkheid gebruik gemaakt een naastgelegen perceel waarop bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden in te passen. Aan dit herzieningsplan is om die reden een bedrijvenlijst toegevoegd. (Noot: deze lijst is in ons bezit en er staan een aantal merkwaardige bedrijven op. Degene die voldoen aan de eerder genoemde bedrijfsactiviteiten zijn alleen: Muziekinstrumentenfabriek en Foto-Film Ontwikkelcentrale. Uiteraard werden en worden dit soort activiteiten nooit op de Binnenveldweg 12 uitgevoerd)

In deze lijst van bedrijvigheden welk op ons perceel Binnenveldweg 12 mogen worden uitgevoerd staat ook: Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven!. En laat nu dat de categorie zijn die de gemeente Hengelo nu op het perceel naast ons van toepassing laat zijn. Dhr. van Wakeren loopt met die lijst rond en laat iedereen zo “zijn (lees gemeente Hengelo) gelijk” misleidend rondgaan.

 

29 januari 2003

Aanvraag van dhr. Jettinghoff, directeur SDT, bouwvergunning voor “Kinderdagverblijf aan de Kroeskarpersstraat”

Betreft gedeeltelijk voor ingevuld formulier waarbij o.a. “Indieningsvereisten toetsing leefmilieuverordening” is leeggelaten

 

21 februari 2003

Inschrijving KvK van Beernink productions (freelancer en zzp’er) op Binnenveldweg 12

 

26 maart 2003

Advertentie Wet milieubeheer (Wm) Meldingen ex. Art. 8.41 Stichting Dagcentra Twente, in verband met het oprichten van een kinderdagverblijf, gelegen aan de Binnenveldweg 12 (woonhuis van de familie Beernink). De meldingen met bijbehorende stukken kunnen worden ingezien vanaf woensdag 1 april a.s. tot en met 14 mei 2003 tijdens kantooruren…

 

28 maart 2003

Namens het college wordt de ontvangst op 5 november 2002 van de melding op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer en artikel 6 van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer bevestigd, waarmee de Stichting Dagcentra Twente het college in kennis heeft gesteld van het oprichten van een kinderdagverblijf, gevestigd aan (toen nog) de Binnenveldweg 12 (woonhuis van de familie Beernink !!). Hierbij vermeldt het college dat dit bedrijf ervan uitgaande dat de door u (SDT) verstrekte bedrijfsgegevens juist zijn niet vergunning plichtig is en dat de gedane melding volstaat.

 

11 april 2003

Goedkeuring van het bestemmingsplan “Vossenbelt, Kleine Wereld” door Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel. De motivering hierbij is dat de vestiging van een kinderdagcentrum op deze locatie (“Het plan wordt begrensd door de Binnenveldweg, de Vossenbeltweg (nu Kroeskarperstraat) en de boebouwing aan de Belgradostraat/Levantstraat”. De bebouwing op de Binnenveldweg 12 wordt niet genoemd. (Alsof deze gesloopt zou zijn/worden!) past binnen het provinciale beleid.

 

23 april 2003

Aanvullende (ver)koopovereenkomst gemeente- Stichting Dagcentra Twente hoek Binnenveldweg- Vossenbeltweg (Kroeskarperstraat) voor 196 m2.

 

7 mei 2003

Door gemeente en Stichting Dagcentra Twente wordt de aanvullende (ver)koopovereenkomst hoek Binnenveldweg-Kroeskarperstraat voor 196 m2 getekend.

 

15 mei 2003

Notariële overdracht van beide percelen op de hoek Binnenveldweg-Vossenbeltweg (Kroeskarperstraat) aan de Stichting Dagcentra Twente ten behoeve van realisering van een kinderdagverblijf voor kinderen met een verstandelijke handicap.

 

19 juni 2003

Namens het college wordt een zgn. reguliere bouwvergunning verleend aan Stichting Dagcentra Twente voor het oprichten van een kinderdagverblijf op het perceel Kroeskarperstraat 11 te Hengelo. Het ingediende bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Bodemonderzoek is niet vereist. Eén van de voorwaarden luidt dat het bouwwerk in gebruik mag worden genomen nadat 13 parkeerplaatsen t.b.v. auto’s en 20 t.b.v. fietsen op het perceel zijn aangelegd. De publicatie van de bouwvergunning is niet in het dossier aangetroffen.

 

26 juni 2003

Brief van de gemeente Hengelo aan SDT.

Naar aanleiding van uw melding van 28 maart 2003 bevestigen wij uw melding…voor een kinderdagverblijf aan de Binnenveldweg 12…de gemeentelijk Brandweer ziet geen aanleiding nadere brandveiligheidsvoorzieningen te adviseren.

 

16 juli 2003

Brief van de gemeente aan de fam. Beernink over een voorgenomen grondtransactie, namelijk verkoop van een strook grond. De situatie als gevolg van het bouwplan van de Kleine Wereld heeft geleid tot een aantal gesprekken met de afd. Stedenbouw en Verkeer, de afd. Wegen, Groen en Water en de afd. Grondbedrijf van de gemeente Hengelo. In overleg met de fam. Beernink wordt de grondtransactie uitgevoerd op een later tijdstip.

 

31 juli 2003

Er is tegen de aan de Stichting Dagcentra Twente op 19 juni 2003 verleende bouwvergunning geen bezwaar, noch beroep aangetekend. De bouwvergunning is daarmee juridisch definitief en rechtsgeldig geworden.

 

26 febr. 2004

Milieucontrole KDC “De Kleine Wereld” door gemeente Hengelo

 

29 juni 2004

Brief van SDT van RvT waarin instemming verkoop pand “KDC De Kleine Wereld” aan de gemeente Hengelo

 

29 juli 2004

Toezending verkoopovereenkomst “De Kleine Wereld” van SDT aan gemeente Hengelo 

 

10 aug. 2004

De gemeente zendt een concept- overeenkomst aan de fam. Beernink tot aankoop door hen van grond bij hun woning Binnenveldweg 12.

 

15 sept. 2004

Koopovereenkomst fam. Beernink tot aankoop van de gemeente Hengelo van de strook grond bij hun woning groot 350 m2 wordt door beide partijen getekend.

 

30 sept. 2004

Advies aan het college van burgemeester en wethouders. “aankoop grond met opstallen aan de Kerkstraat alhier” “het gebouw waarin thans het dagcentra voor verstandelijk gehandicapten ‘De Kleine Wereld’ is gevestigd”…”De financiële consequenties van deze aankoop worden weergegeven in het bijgevoegde niet-openbare prijsformulier. Een nadere toelichting op het aankoopbedrag wordt weergegeven in het bijgevoegde eveneens niet-openbare financiële bijdrage.”

 

November 2004

Startdocument HENGELO NOORD (boekwerk met 88 bladzijden)

Hoofdstuk Milieuaspectenstudie Hengelo Noord, blz.5 “ In onderstaande tabel is de bedrijvenlijst van de thans aanwezige bedrijven opgenomen…….Dossier M0351 (Dossier genoemd: Binnenveldweg 12) ) KDC Stichting Dagcentra Twente, Binnenveldweg 12, Milieucategorie 1, SBI 99: 9305 (overige dienstverlening, niet elders genoemd), Afstand: 10 meter. (overigens nergens meer enige vermelding van Beernink productions, noch “Distributiebedrijf Nijland”, terwijl er toch expliciet gesproken wordt over “alle aanwezige bedrijven )

 

13 dec. 2004

Inloopavond in wijkcentrum Slangenbeek, waarin het bestemmingsplan “Hengelo Noord” wordt gepresenteerd. Zowel de fam. Beernink als een vertegenwoordiger van de Toermalijn zijn op die avond aanwezig. Tijdens deze inloopavond is een reactie ingediend door de heer Janssen van de

Toermalijn:

 • De kavel is onjuist aangegeven
 • Wil graag betrokken worden bij de herinrichting van het stuk Binnenveldweg dat nabij de uitrit van de Toermalijn is gelegen
 • Er is een gevaarlijke verkeerssituatie bij de Binnenveldweg/ Levantstraat.

Antwoord van de gemeente:

 • De kavel zal juist worden aangegeven

Ook is er een reactie ingediend door de fam. Beernink, Binnenveldweg 12. Indiener wil graag op de hoogte worden gehouden van de toekomstige ontwikkelingen. Antwoord van de gemeente: Door middel van een flyer worden de mensen die in het plangebied Hengelo Noord wonen uitgenodigd voor een nog te houden inloopavond.

 

20 dec. 2004

Notariële akte van de aankoop van een strook grond bij hun woning aan de Binnenveldweg 12 te Hengelo door de fam. Beernink.

 

26 januari 2005

Gemeente Hengelo koopt pand Kerkstraat 92 van SDT vanwege de “strategische ligging” voor € 747.000

(pand staat anno 2015 nog steeds leeg en is nu te koop voor € 350.000, Bron Funda)

 

8 februari 2005

Brief van gemeente Hengelo aan SDT, dhr. Jettinghof, met copie van besluit “aankoop pand Kerkstraat 92”

 

20 juni 2005

Informatie avond over het bestemmingsplan Hengelo Noord. Van die avond is geen presentielijst aangetroffen.

 

22 juni 2005

Ter inzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan Hengelo Noord tot en met 19 juli 2005. Tijdens deze inspraakperiode kunnen personen en instanties een schriftelijke reactie indienen. Van die mogelijkheid hebben 55 personen/ instanties gebruik gemaakt. Noch de fam. Beernink, noch de vertegenwoordigers van de Toermalijn dienen een reactie in.

 

10 oktober 2005

Brief van Provincie Overijssel aan gemeente Hengelo n.a.v. het nieuwe bestemmingsplan “Hengelo Noord”

(noot: er wordt in de hele brief nergens vermeld dat de “bedrijfsbestemming” van het bestemmingsplan “Vossenbelt Kleine Wereld”, dus ons woonhuis, weer terug veranderd wordt in “woonbestemming”.

Er is dus kennelijk weer geen onderzoek gedaan naar de milieutechnische (lees: geluid/gevaar) aspecten van deze bestemmingsplanwijziging.

Ook staat er geen enkele motivering vermeld wáárom de “bedrijfsbestemming” weer “woonbestemming” wordt).

 

14 oktober 2005

Controle rapport Kerkstraat 92 (nu leegstaand). Het betreft een (voormalig) bedrijf: Maatschappelijke Dienstverlening SBI code (1974) 94.1 “voor mensen met een verstandelijke handicap”, met een milieu categorie 2: 30 meter geluidsafstand!

 

2 november 2005

Melding van gemeente Hengelo (n.a.v. een ingestelde controle op 18 oktober 2005) dat het KDC de Toermalijn valt onder de werking van het Besluit woon-en verblijfsgebouwen milieubeheer.

Ook zijn verder bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Wet milieugevaarlijke stoffen en de Wet bodembescherming (milieu)regels gesteld die rechtstreeks op uw bedrijf van toepassing zijn.

 

3 november 2005,

Statutenwijziging KvK, Stichting de Toermalijn, SBI code 872001/872002 (geluids milieuafstand tot een woning van minimaal 30 meter) Huizen/Dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten.

 

1 dec. 2005

Beernink schrijft de besloten vennootschap B.A. Beernink B.V. in bij de Kamer van Koophandel op het perceel Binnenveldweg 12 te Hengelo. Deze B.V. houdt zich blijkens de inschrijving bezig met de financiële holding, beheer en financiering.

 

1 jan. 2007

Beernink schrijft de vennootschap onder firma Beernink Productions V.O.F. in bij de Kamer van Koophandel op het perceel Binnenveldweg 12 te Hengelo.(noot: betreft omzetting van eenmansbedrijf “Beernink productions” naar “Beernink productions V.O.F.”)

Het bedrijf houdt zich blijkens de inschrijving bezig met “organisatie, advies en uitvoering van audiovisuele presentaties, zomede met verhuur van interactieve stemsystemen” (stemkastjes, red.).

 

Januari 2007

Uitgave boekwerk bestemmingsplan HENGELO NOORD

Milieuaspectenstudie Hengelo Noord

Werkexemplaar: 12 november 2004

Concept: 19 april 2005

Voorontwerp 26 april 2005

Ontwerp: 25 april 2006

Hoofdstuk Milieuaspectenstudie Hengelo Noord, blz.6 “ In onderstaande tabel is de bedrijvenlijst van de aanwezige bedrijven opgenomenin en om de verschillende deelgebieden…….Dossier M0351 (Dossier genoemd: Binnenveldweg 12) ) KDC Stichting Dagcentra Twente, Binnenveldweg 12, Milieucategorie 1, SBI 99: 9305 (overige dienstverlening, niet elders genoemd), Afstand: 10 meter. (overigens nergens enige vermelding van Beernink productions, noch “Distributiebedrijf Nijland”,terwijl er toch weer expliciet gesproken wordt over “alle aanwezige bedrijven )

 

20 mrt. 2007

Aanvullende (ver)koopovereenkomst hoek Binnenveldweg-Vossenbeltweg voor 196 m2.

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan “Hengelo Noord” vast waarbij onder meer de bestemming “Bedrijfsdoeleinden (met bedrijfswoning)” van perceel Binnenveldweg 12 wordt gewijzigd in de bestemming “Woondoeleinden”. Deze bovenstaande expliciete vermelding is nergens terug te vinden, mondeling werd indertijd ons medegedeeld dat het enkele feit dat het bedrijf van Beernink productions niet (meer) werd vermeld impliceerde dat het de bestemming wonen had gekregen.

In (de toelichting bij) het vastgestelde bestemmingsplan “Hengelo Noord” wordt geen onderbouwing aangetroffen van de vraag wat de stedenbouwkundige ratio is van het terugdraaien van deze bestemming.

 

25 juni 2007

(Gedeeltelijke) goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Overijssel van het bestemmingsplan Hengelo Noord (kenmerk 2007/0423291). Op verzoek van de gemeente wordt aan een deel van de planvoorschriften goedkeuring onthouden (niet op de percelen Beernink en de Toermalijn van toepassing). Voor het overige constateert de provincie dat “het plan voldoet aan alle wettelijke vereisten en niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening” (einde citaat, red.).

 

 

 

 

22 aug. 2007

Bestemmingsplan Hengelo Noord is onherroepelijk geworden.

 

15 november 2007

Controle gebruiksvergunning KDC de Toermalijn, verleend dd. 26 oktober 2006 op grond van de bouwverordening.

 

5 februari 2010

Rapport Milieucontrole “ Kinderdagverblijf Kroeskarperstraat 11”

Wettelijk kader: Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer”

Milieusituatie: van rechtswege Activiteitenbesluiten d.d. 1 januari 2008

 

7 januari 2011

Inschrijving KvK, Toermalijn, SBI code 872002 (geluids milieuafstand tot een woning van minimaal 30 meter) Dagverblijven voor verstandelijk gehandicapte cliënten

 

13 mei 2011

De fam. Beernink dient een handhavingsverzoek in bij het college in verband met ondervonden geluidsoverlast (stemgeluid) van de Toermalijn. Enige opnamen van bedoelde geluiden zijn als mp3 bestanden bij het handhavingsverzoek gevoegd. De heer Beernink licht het verzoek tot handhaving toe met de woorden dat de Toermalijn in het begin 5 dagen per week open was en gesloten tijdens de vakanties. Sinds ongeveer 2 jaar is men 6 dagen per week en 52 weken per jaar open (m.u.v. de officiële feestdagen).Bovendien is de ernst van de handicap van de kinderen naar de mening van de heer Beernink toegenomen, waardoor de beginsituatie uit 2004 niet meer te vergelijken is met de situatie van dit moment. De fam. Beernink krijgt globaal tussen 09.30 uur en 15.00 uur een kakofonie aan luide kreten en schreeuwen over zich heen.

 

4 juli 2011

Brief namens het college, verzonden 6 juli 2011, aan de fam. Beernink met als besluit dat er niet over zal worden gegaan tot bestuursrechtelijke handhaving van geluidsnormen inzake de Toermalijn. Het college overweegt dat de vraag centraal staat of hier sprake is van een binnen- dan wel van een buitenterrein. Wanneer er sprake is van een buitenterrein wordt stemgeluid niet meegerekend in de milieubelasting (artikel 2.18, eerste lid, onderdeel a van het Activiteitenbesluit). Aangegeven wordt dat een buitenterrein is omschreven als een toegankelijk onbebouwd deel van de inrichting, de uitsluiting van stemgeluid geldt als het terrein grenst aan een straat of een andere openbare ruimte. Bij de Toermalijn is sprake van afgrenzing door een straat en openbare ruimte. Verder ziet het college, gelet op de bepalingen in de Woningwet en de Bouwverordening, geen toetsingskader op basis waarvan het college tegen de door de fam. Beernink ervaren overlast handhavend kan optreden.

Uitslag: “ bij afweging van alle belangen, in het bijzonder het belang van KDC de Toermalijn, hebben wij besloten niet over te gaan tot bestuurlijke handhaving…”

 

15 aug. 2011

Fam. Beernink dient een pro forma bezwaarschrift (= bezwaarschrift zonder de redenen van bezwaar) in tegen de weigering van het college om handhavend tegen de Toermalijn op te treden.

 

16 aug. 2011

De heer Beernink wordt schriftelijk namens de voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften tot uiterlijk 13 september 2011 in de gelegenheid gesteld de redenen van het bezwaarschrift in te dienen. De termijn waarbinnen de beslissing op bezwaar moet worden genomen wordt dienovereenkomstig opgeschort. De beslissing wordt met 6 weken verdaagd.

 

12 sept. 2011

Aanvulling van het bezwaarschrift met de gronden van bezwaar door de fam. Beernink. De fam. Beernink licht toe:

 • dat zij “gedurende zes dagen per week tussen globaal 09.00 uur en 15.30 uur een kakofonie aan luide kreten en schreeuwen over zich heen krijgen. Deze geluiden hebben veel weg van iemand die mishandeld wordt, dan wel angstkreten slaakt en deze geluiden bereiken een behoorlijk hoog volume. Daarnaast bereiken hen zeurende of jammerende geluiden” (einde citaat, red.).Overleg met de leiding van de Toermalijn en de fam. Beernink heeft tot dan toe niet, tijdelijk of nauwelijks tot vermindering van de overlast geleid.
 • Dat de bestemmingsplanherziening van juni 2002 sinds 2 juli 2007 weer ongedaan is gemaakt, als gevolg waarvan het perceel Binnenveldweg 12 nu (weer) de bestemming “woondoeldoeleinden” heeft. Het lijkt erop dat de gemeente Hengelo eerst gedurende vijf jaar de bestemming “bedrijfsruimte” aan dit perceel heeft toegekend om zonder problemen het dagcentrum (de Toermalijn, red.) te kunnen doen realiseren en vervolgens de bestemming van mijn perceel weer heeft terug gebracht (net als voor 2002) tot de bestemming “woondoeleinden”. Dit terwijl het perceel altijd primair voor woondoeleinden is gebruikt (einde citaat, red.).
 • Naar de mening van bezwaar hebbende kan een dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke handicap niet worden aangemerkt als een kinderdagverblijf c.q. een instelling van kinderopvang in de zin van artikel 2.18, lid 1 sub i van het Activiteitenbesluit. Artikel 2.18, lid 1 sub i kan derhalve zijns inziens niet als afwijzingsgrond worden gehanteerd. Ten gevolge van de ernstige handicap van de kinderen bij de Toermalijn kan bovendien niet

worden gesproken van “stemgeluiden”, aldus de fam. Beernink. De betreffende kinderen zijn veelal niet in staat om te spreken. Ook om die reden kan artikel 2.18 niet als afwijzingsgrond worden gebruikt.

 • Bezwaar hebbende is van mening dat- gelet op de hoofdbestemming “wonen”- een afstand tussen de Toermalijn en Binnenveldweg 12 in acht moet worden genomen van tenminste 30 meter, in plaats van 10 meter.

De heer B.A. Beernink verzoekt om het bestreden besluit van 4 juli 2011 in heroverweging te nemen en alsnog handhavend op te treden tegen de geluidsoverlast.

 

23 sept. 2011

(Ambtelijk) verslag van bevindingen ten behoeve van de Commissie voor de Bezwaarschriften. Het bezwaarschrift blijkt tijdig ingediend en uit dien hoofde ontvankelijk. Van toepassing is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, ook genoemd het “Activiteitenbesluit”. In artikel 2.18, lid 1 sub h en i van dit Besluit staat vermeld dat bij het bepalen van de geluidsniveaus buiten beschouwing blijft (i) het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor kinderopvang.

 

11 okt. 2011

Vooraankondiging aan college en stichting Aveleijn van een hoorzitting door de Commissie voor de bezwaarschriften op woensdagochtend 26 oktober 2011 op een nader te bepalen uur. Een dergelijke brief gericht aan Beernink is niet in het dossier aangetroffen. (echter “spontaan” een versie aangetroffen in bijlage bij brief van 26 september 2014)

 

19 okt. 2011

Uitnodiging hoorzitting door de Commissie voor de bezwaarschriften op woensdagochtend 26 oktober 2011 om 09.15 in kamer 540 van het stadskantoor aan de Hazenweg, gericht aan de Stichting Aveleijn, fam. Beernink en het college.

 

19 oktober 2011

Uitnodiging (bovenstaande) hoorzitting….gericht aan de leden van de commissie van bezwaarschriften.

 

20 okt. 2011

Brief van Tomlow Advocaten te Utrecht waarin deze zich meldt als gemachtigde van de fam. Beernink in de bestuursrechtelijke procedure inzake niet- handhavend optreden van het college.

Diverse bijlagen zijn bijgevoegd waaronder verklaringen van bijvoorbeeld schoonmaakgroep en tuinlieden die gewag maken van een onrustige situatie rond de Toermalijn.

 

26 okt. 2011

Bezwarenzitting commissie voor de bezwaarschriften. Pleitnota van Tomlow waarin deze ingaat op achtereenvolgens de voorgeschiedenis van de bestemmingsplannen, de ernst van de geluidhinder, de interpretatie van artikel 2.18 van het Activiteitenbesluit en het onderscheid buiten- en binnenterrein. Tomlow is van mening dat in artikelen 2.18, lid 1 sub a en i niet van toepassing zijn, de uitsluitingsbepalingen niet van toepassing zijn en stelt dat het bestreden besluit in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Hij pleit ervoor het bezwaar van Beernink gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herzien. Van de hoorzitting is een verslag gemaakt. Door Tomlow Advocaten is namens Beernink diezelfde dag per mail een klacht ingediend over de gang van zaken tijdens de (voorbereiding van de) hoorzitting op deze dag.

 • Beernink heeft zelf moeten informeren naar het tijdstip van behandeling van het bezwaarschrift;
 • Het bleek voor bezwaarde onmogelijk om binnen de late termijn van uitnodiging voor de hoorzitting nog aanvullende stukken in te dienen;
 • De voorzitter van de commissie bleek op het moment dat in de uitnodiging stond niet aanwezig te zijn. Evenmin was de vertegenwoordiger van het college aanwezig;
 • Verzuimd is de vertegenwoordigers van de Toermalijn tegelijkertijd met de heer en mevrouw Beernink en hun advocaat binnen te roepen, hetgeen strijdt met het beginsel in de Awb om partijen in elkaars aanwezigheid te horen.

Door deze gang van zaken wordt het reeds bestaande gevoel bevestigd dat de gemeente Hengelo de kwestie bagatelliseert en geen oog heeft voor de ernst van de overlast, aldus de klacht. In dit geheel vraagt bezwaarde tevens aandacht voor het niet nakomen van afspraken door wethouder Lievers.

Tomlow vraagt tenslotte of de gemeente bereid is in een gesprek een passende oplossing te zoeken. In dat licht bezien geeft cliënt de voorkeur aan een kortdurende aanhouding van de afhandeling van het bezwaarschrift.

De waarnemend voorzitter, dhr. Roijakkers, stelt vast dat hij, ondanks het zonder bericht ontbreken van de voorzitter (dhr. Voorintholt), het ontbreken van een ter zake kundige afgevaardigde van het college (mw. Schepers) en het niet naar binnen roepen van de twee afgevaardigden van de Toermalijn, het bezwaar dan al ……afwijst. Ernstig in strijd met de regels van de wet Awb.

 

29 nov. 2011

Namens het college wordt aan de heer Beernink een brief verzonden met informatie over bestemmingsplannen voor het perceel Binnenveldweg 12. Daarin wordt gemeld dat de wethouders Lievers en Oude Alink op 7 september 2011 bij de heer Beernink thuis zijn geweest om de situatie op het perceel Binnenveldweg 12 persoonlijk te bekijken. In deze brief staat vermeld: “Het is aannemelijk dat er bij het opstellen van het bestemmingsplan Vossenbelt Kleine Wereld (dus in de periode 26 mei 2000 tot juni 2002) is geconstateerd dat er aan de Binnenveldweg 12 een bedrijf is gevestigd. Dit is vervolgens ingepast…..(…, einde citaat, red.). Voorts in dezelfde brief: “Wij stellen vast dat het bestemmingsplan is gewijzigd om de komst van de dagopvang mogelijk te maken” (einde citaat, red.).

 

6 dec. 2011

Brief van Beernink aan het college waarin verwoord wordt dat de toelichting in de brief van 28 (29) november 2011 hem “bepaald niet heeft kunnen overtuigen” (einde citaat, red.). Beernink stelt vast dat de mededeling over het bestemmingsplan niet strookt met hetgeen is opgemerkt bij de totstandkoming van het bestemmingsplan in 2003. Toen is immers door de planwetgever opgemerkt dat aan het perceel de bestemming “bedrijfsdoeleinden” werd toegekend “ om een logische afronding van het terrein te bewerkstelligen”.

De heer Beernink schrijft voorts in deze brief dat hij het betreffende perceel eerst eind december 2002 heeft betrokken. Naar zijn mening zijn het perceel en de daarop aanwezige opstallen altijd gebruikt voor woondoeleinden. Het feit dat hij een eigen bedrijf heeft (ZZP-er in audiovisuele technieken, zie inschrijving KvK op blz. 7 van deze notitie) maakt uiteraard niet dat er sprake zou zijn van gebruik voor bedrijfsdoeleinden. Beernink schetst dat zijn ZZP activiteiten voor 99% op locatie van de klant worden verricht, waarvan 99,9% in het Westen van het land. Naast de locatie in Hengelo beschikt Beernink over een woon-/ werkruimte in Utrecht.

Beernink stelt de gemeente twee vragen:

 1. a) Op basis van welke feiten is bij de totstandkoming van het bestemmingsplan in 2003 door de gemeentelijke planwetgever geconstateerd dat er sprake zou zijn (geweest) van bedrijvigheid op het perceel Binnenveldweg 12 (audiovisuele technieken?);
 2. b) Op grond van welke bevindingen is bij de vaststelling (20 maart 2007) en de goedkeuring (2 juli 2007) van het bestemmingsplan Hengelo Noord besloten om aan het perceel Binnenveldweg 12 wederom de bestemming “woondoeleinden” toe te kennen? Met name rijst de vraag op basis van welke bevindingen de gemeente van oordeel is dat de situatie in 2007 zou afwijken van de situatie in 2003.

 

13 dec. 2011

Namens het college worden de vragen die de heer Beernink heeft gesteld schriftelijk beantwoord.

Hierbij wordt gesteld dat destijds in de bedrijvenlijst is opgenomen dat audiovisuele technieken passen binnen de bedrijfsbestemming. “Deze omschrijving is dusdanig specialistisch dat wij niet anders kunnen concluderen dan dat destijds is geoordeeld dat de door u uitgevoerde werkzaamheden beter pasten binnen een bedrijfs- bestemming dan de voorheen geldende woonbestemming”…”U geeft in uw brief een gedetailleerd overzicht van uw werkzaamheden als ZZP-er. De door omschreven werkzaamheden zijn in overeenstemming met de woonbestemming in het geldende bestemmingsplan Hengelo Noord “(einde citaat, red.).

“ Wij kunnen u geen documenten overleggen waarin de bovenstaande redenering met feiten wordt gestaafd.” (einde citaat)

Er zijn geen documenten overgelegd waarin bovenstaande redenering met feiten kan worden gestaafd.

 

23 jan. 2012

Memo van A.R. van Loon aan wethouder Lievers en Jacqueline Kok waarin een berekening wordt gemaakt van de door de Toermalijn veroorzaakte geluidsoverlast.

85 dB(A) op de gevel van het woonhuis en 90 dB(A) in de tuin van de familie Beernink (waarbij overigens wordt aangenomen dat de verstandelijk gehandicapten zich alleen op het achterterrein bevinden. (de werkelijke toestand is dat ze ook aan de zijkant op 5,8 meter van de gevel komen)

 

24 jan. 2012

Gesprek tussen wethouder Lievers, de Toermalijn en fam. Beernink met als doel om een minnelijke oplossing te vinden. Portefeuillehouder erkent dat er tijdens de hoorzitting veel is misgegaan. Excuses zijn gemaakt. Een oplossing wordt gezocht in het plaatsen van een hoge schutting.

Naar aanleiding van een opmerking van Jacob Pol, regiodirecteur Aveleijn, over een “rustige omgeving waar je alleen maar vogeltjes hoort fluiten” wil zowel Jacob Pol als wethouder Lievers niet luisteren naar de op meerdere dagen die week gemaakte geluidsopnamen waarop wel degelijk gillende en krijsende geluiden van de Toermalijn te horen zijn.

 

2 febr. 2012

Ambtelijk memo aan portefeuillehouder

 • Weergave bestemmingsplanprocedure: Het was voor de fam. Beernink mogelijk geweest een zienswijze in te dienen tegen het bestemmingsplan Vossenbelt Kleine Wereld, hetgeen niet is gebeurd;
 • Geen mogelijkheid meer om een verzoek tot planschade in te dienen wegens tijdsverloop (>5 jaar).

 

3 febr. 2012

Brief van Tomlow Advocaten te Utrecht waarin gewag wordt gemaakt van “ontwijkende” reacties van de gemeente Hengelo, daar waar het gaat om duidelijkheid over de toegekende bestemming “Bedrijfsdoeleinden” aan het perceel van de fam. Beernink, Binnenveldweg 12 te Hengelo, zonder dat daadwerkelijk sprake was van bedrijvigheid ter plaatse. Klachten ter zake van geluidsoverlast worden door de gemeente niet serieus genomen, aldus de brief.

 

23 febr. 2012

Brief van Tomlow Advocaten waarin verwoord wordt dat de procedure m.b.t. de totstandkoming van het bestemmingsplan “Vossenbelt Kleine Wereld” tekortkomingen kent. Kern van deze brief is dat de gemeente aan het naastliggende perceel van de Toermalijn, Binnenveldweg 12 ten onrechte een bedrijfsbestemming heeft toegekend. Het pand is immers altijd gebruikt voor woondoeleinden. Namens zijn cliënten stelt Tomlow dat de afmetingen van de bouwwerken op Binnenveldweg 12 ten onrechte veel groter zijn voorgesteld dan de werkelijke afmetingen daarvan. “Het lijkt erop alsof de gemeente daarmee heeft willen benadrukken dat er sprake zou zijn van een groot bedrijfspand”, aldus de brief.

Tomlow trekt de conclusie “dat de gemeente om de Toermalijn te kunnen realiseren (tijdelijk) de bestemming woondoeleinden heeft gewijzigd om eventuele milieutechnische problemen te voorkomen” (einde citaat, red.).

 

6 maart 2012

Brief namens het college aan Tomlow Advocaten waarin gemeld wordt dat het college zich er van bewust is dat afgesproken termijnen inmiddels zijn overschreden. Er dient evenwel een weloverwogen besluit te worden genomen over het al of niet leveren van een (financiële) bijdrage.

Melding wordt gemaakt van een nieuw stuk waarin de verschillende belangen worden afgewogen.

 

15 mrt. 2012

E-mail van Tomlow Advocaten waarin verwoord dat Beernink geen medewerking zal verlenen aan een verschuiving van een afspraak met wethouder Lievers naar 11 april 2012. Cliënten zijn geconfronteerd met een uiterst onzorgvuldig voorbereide hoorzitting, waarvoor zij nodeloos advocaatkosten hebben moeten maken, aldus de mail. Daarenboven is afgesproken dat de gemeenten Hengelo medio 2012 met een standpunt c.q. voorstel zou komen. Na een klachtbrief is toegezegd dat cliënten uiterlijk op 3 april 2012 bericht zouden ontvangen over het besluit waarvan een stuk in voorbereiding was. In deze context is de nieuwe uitnodiging irrelevant en kan deze alleen maar worden uitgelegd als verdere vertraging. Het geduld van cliënten is op. Als het toegezegde besluit niet op 3 april 2012 is ontvangen zullen cliënten het contact afbreken en de juridische weg volgen, waaronder een kort geding om voorzieningen te vragen, schrijven Tomlow Advocaten.

 

3 april 2012

Met deze namens het college aan Tomlow Advocaten verzonden brief reageert het college op de mail van Tomlow d.d. 15 maart 2012. Het college schrijft dat diverse opties zijn bekeken en dat het college tot de conclusie is gekomen dat geen bereidheid bestaat om een financiële tegemoetkoming te verstrekken. De Toermalijn blijkt wel een financiële bijdrage te willen verstrekken. Gemeente wil wel meewerken aan een planologische procedure om de schutting te plaatsen.

 

6 april 2012

N.a.v. het mislukken van het minnelijk overleg en het uitblijven van het besluit op bezwaar tekent de fam. Beernink alsnog beroep aan bij de Rechtbank Almelo. De Commissie voor de bezwaarschriften belegt op 2 mei 2012 een tweede hoorzitting. Ook van deze tweede hoorzitting is een verslag aanwezig in het dossier.

 

1 mei 2012

Brief van Tomlow Advocaten waarin verwoord dat Beernink niet nogmaals gebruik maakt van de gelegenheid om zijn bezwaarschrift (op het besluit van 4 juli 2011 om niet- handhavend op te treden) toe te lichten. Door fouten aan de zijde van de gemeente bleek op 26 oktober 2011 de voorzitter van de Bezwaarcommissie, en de behandelend ambtenaar niet aanwezig te zijn om het standpunt van het college toe te lichten en werden de vertegenwoordigers van de Toermalijn, welke in de gang zaten te wachten, niet gehoord.

 

2 mei 2012

2e hoorzitting n.a.v. het “mislukken” van de eerste hoorzitting

 

7 mei 2012

Brief van de gemeente naar de commissie voor Bezwaarschriften n.a.v. de vraag op 2 mei 2012 van een van haar leden mw. Vrielink over de merkwaardige bestemmingsplanwijzigingen van het huis van dhr. Beernink van woon- naar bedrijfsbestemming en kort daarna weer terug naar woonbestemming. Mw. Schepers kon kennelijk op de hoorzitting geen antwoord geven op die vraag.

Er zou, in het kader van de Wet milieubeheer, een milieudossier nummer: M0351van het bedrijf van dhr. Beernink zijn aangemaakt.

Op basis van dat milieudossier M0351 is het bedrijf van dhr. Beernink ingepast en is in de bedrijvenlijst bij het Voorontwerp bestemmingsplan Vossenbelt/De Kleine Wereld en daardoor kreeg het perceel een Bedrijfsbestemming. Het bedrijf van dhr. Beernink valt onder SBI code 921,922, Tv of Radio Studio, 30 meter geluid en 10 meter gevaars aspect. “ Het is op dit moment niet meer te achterhalen waarom de werkzaamheden van de heer Beernink destijds zijn aangemerkt als niet te passen binnen een woonbestemming” (noot: dus in de periode mei 2000 tot juni 2002!)

KDC de Toermalijn valt onder SBI code 853, Kinderopvang

 

15 mei 2012 (1)

Advies van de Commissie voor de bezwaarschriften: Bezwaarschrift ongegrond verklaren en het bestreden besluit handhaven. Deze (advies-)commissie is van mening dat er in casu sprake is van een buitenterrein, zodat de geluidbelasting van stemgeluid terecht buiten beschouwing is gelaten. Daarbij komt dat het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor kinderopvang eveneens buiten beschouwing dient te blijven.

 

15 mei 2012 (2)

Uitspraak van de Rechtbank Almelo waarin het namens de heer B.A. Beernink ingediende beroepschrift tegen het uitblijven van een beslissing op zijn bezwaarschrift van 14 augustus 2011 niet- ontvankelijk is verklaard. Het beroepschrift is naar de mening van de Rechtbank prematuur omdat geen voorafgaande ingebrekestelling als bedoeld in artikel 6:12, lid 2 Awb aan het college is verzonden.

 

21 mei 2012

Beernink besluit tegen de uitspraak van de Rechtbank Almelo van 15 mei 2012 geen verzet aan te tekenen, teneinde onnodige extra procedures te voorkomen en omdat naar verwachting binnen afzienbare termijn een inhoudelijke beslissing op bezwaar zal worden genomen. Tomlow stelt namens Beernink het college in gebreke ter zake van het feit dat niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn een beslissing op bezwaar is genomen. Tomlow vraagt tevens naar afdoening van de ingediende klacht over het verloop van de hoorzitting.

 

29 mei 2012 (verzonden op 1 juni 2012)

Het college volgt het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften (de “bemensing”van de Commissie is overigens totaal verschillend van de eerste Hoorzitting) en wijst het verzoek om handhaving in verband met geluidhinder van de Toermalijn af. Tegen dit besluit na bezwaar wordt door de fam. Beernink geen beroep bij de Rechtbank ingesteld.

 

Eind mei 2012

De advocaat van de Toermalijn krijgt op grond van een “mondeling WOB verzoek” stukken van de beide hoorzittingen welke zij inbrengen in de processtukken van het Kort Geding op 4 juni 2012 (deze stukken krijgt de advocaat van dhr. Beernink op 4 juni 2012 toegestuurd door de gemeente)

 

4 juni 2012

Fam. Beernink spant een kort geding (civiele procedure) aan tegen Aveleijn. Beernink vordert bij de kort gedingrechter dat Aveleijn zodanige maatregelen neemt dat de geluidsoverlast die zij sedert 2008 ondervinden wordt beëindigd.

 

6 juni 2012

Bespreking tussen partijen en de gemeente Hengelo met als doel een minnelijke schikking te bereiken. Daniels Huisman Advocaten geeft namens Aveleijn in hun brief van 18 juni daaraan volgend een weergave van de gemaakte afspraken:

 • De gemeente Hengelo komt met een voorstel voor objectieve geluidscriteria in de huidige omstandigheden; Zodra tussen alle betrokkenen daarover overeenstemming bestaat, zal de gemeente Hengelo geluidsmetingen uitvoeren op het terrein van de fam. Beernink gedurende een bepaalde periode;
 • Aan de hand van de meetresultaten zal de gemeente Hengelo een rapportage maken waarin is aangegeven wat er is geconstateerd en- zo nodig- welke oplossing wordt geadviseerd;
 • Partijen kunnen desgewenst een second opinion aanleveren;
 • Partijen kunnen met inachtneming van de rapportage van de gemeente Hengelo offertes opvragen m.b.t. de geadviseerde oplossingen;
 • De gemeente Hengelo komt zo spoedig mogelijk met haar rapportage.

 

19 juni 2012

Tomlow reageert per mail als volgt op deze brief:

 • Probleemstelling was de aantasting van het woon- en leefgenot van de familie Beernink als gevolg van de veelal vreemde geluiden, gekreun, gekrijs en gejoel door buiten verblijvende kinderen van de buren;
 • De gemeente heeft conform een eerder rapport van de heer Van Loon al rekening gehouden met een overlast van 118 dB. Ook uit het rapport Tideman blijkt dat uitgegaan moet worden van een waarde van 115 tot 120 dB;
 • Er moet uitgegaan worden van een milieucategorie 2
 • Het moet gaan om een representatieve periode waarin de metingen worden verricht;
 • De gemeente zal kosteloos faciliteiten op het gebied van meting, fundamenten en vergunning ter beschikking stellen.

 

23 juli 2012

Namens het college wordt aan de heer Beernink schriftelijk bevestigd dat hij heeft verklaard op dit moment geen behoefte aan een geluidsmeting door de gemeente Hengelo te hebben. Redenen hiervoor zijn dat er inmiddels een wijziging in de situatie heeft plaats gevonden. De kinderen zijn nu meer verspreid dan voorheen op het buitenterrein aanwezig in plaats van allen tegelijkertijd. Hierdoor is het geluidsniveau ook lager.

 

1 augtustus 2012

Brief van de advocaat van dhr. Beernink aan de gemeente Hengelo waarin met klem wordt tegengesproken dat dhr. Beernink aan dhr. Bekker van de gemeente Hengelo verklaard heeft dat er geen geluidsoverlast meer zou zijn zodat derhalve geen geluidsmeting meer nodig was. Dhr. Beernink heeft alleen tegen dhr. Bekker verteld over het merkwaardige “verschijnsel” dat als de gemeente langskomt de geluidsoverlast op miraculeuze wijze steeds verminderd is.

 

11 sept. 2012

Brief van de heer Beernink aan het college met diverse vragen, onder andere over geluid en in acht te nemen afstand tot de woning aan de Binnenveldweg 12.

 

10 okt. 2012

Namens het college wordt een tweetal vragen uit een brief d.d. 11 september 2012 van de heer Beernink schriftelijk beantwoord:

1) Geluidswaarnemingen bij KDC de Toermalijn zijn verricht op maandag 16 mei en woensdag 18 mei 2011, beide keren rond 11.00 uur in de ochtend, staande op het openbare terrein gelegen achter de Toermalijn;

2) Had een instelling als de Toermalijn wel direct naast een woning mogen worden gesitueerd in plaats van de gebruikelijke afstandsnorm van 30 meter te hanteren? Antwoord: “De afstandseisen tussen bestemmingen kunnen worden afgeleid uit het boekje van de VNG “bedrijven en milieuzonering”. De afstanden genoemd in dit boekje zijn adviesafstanden. Het bedrijf van de heer Beernink valt onder de sbi-code 921, 922.Dit is de categorie studio’s, denk hierbij aan film, tv, radio en geluid. Voor deze sbi-code geldt een afstand van 30 meter op grond van het aspect geluid. Weliswaar geldt ook een afstand van 10 meter vanwege het gevaar- aspect. KDC de Toermalijn valt onder de sbi-code 853. Dit is de categorie kinderopvang. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt voor kinderen met een handicap. Hiervoor geldt tevens een afstand van 30 meter. Beide hebben dus een geluidsaspect om rekening mee te houden bij het opstellen van een bestemmingsplan. De bestemming van een naastgelegen perceel (woondoeleinden of bedrijfsdoeleinden) doet niet ter zake. De afstanden blijven hetzelfde. Opmerking is wel dat het gevaaraspect bij de sbi-code 921, 922 een bijzonder aspect is om rekening mee te houden en dit heeft geleid tot een veilig afstand van 10 meter” (einde citaat, red.).

 

30 okt. 2012

Brief van Tomlow Advocaten aan gemeente Hengelo waarin gesproken wordt dat Beernink wel mee wil werken aan een geluidsonderzoek maar dan moet er o.b.v. een objectief kader gemeten gaan worden.

 

13 nov. 2012

Brief van Daniels Huisman Advocaten te Almelo namens Aveleijn waarbij toezending van het tussenvonnis van de Voorzieningenrechter d.d. 7 november 2012. Op grond daarvan is het Aveleijn verboden om in de periode van 19 november 2012 t/m 8 januari 2013 de speelplaats/ buitenplaats voor de kinderen van de Toermalijn te gebruiken op andere tijdstippen dan tussen 10.00 en 11.45 uur en tussen 13.00 en 14.45 uur. In rechtsoverweging 2.3 van dit tussenvonnis heeft de Voorzieningenrechter overwogen “dat de vraag of de Toermalijn onrechtmatig handelt jegens Beernink afhangt van de aard, de ernst en de duur van de hinder voor Beernink, alsmede de omvang van de daardoor veroorzaakte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval”. In rechtsoverweging 2.4 wordt gerefereerd aan een deskundigenonderzoek waarvan de leden in gezamenlijk overleg worden aangesteld. Partijen gaan er daarbij van uit dat de gemeente Hengelo blijft bij haar in het kader van het minnelijke overleg gedane toezegging dat zij de kosten van een dergelijk deskundigenonderzoek zal betalen, aldus het tussenvonnis in kort geding van 7 november

 

23 nov. 2012

In de brief met deze datum aan Daniels Huisman Advocaten herinnert het college er aan dat in het overleg van 6 juni 2012 als uitgangspunt is genomen dat de gemeente geen partij is in een dergelijke civiele procedure. Om te komen tot een zo spoedig mogelijke geschilbeslechting is door de gemeente aangeboden om door of namens de gemeente een geluidsmeting te laten uitvoeren op de gevel van Binnenweg 12. Impliciet wordt (financiële ondersteuning van een deskundigenonderzoek afgewezen.

 

17 dec. 2012

Brief van Tomlow Advocaten aan gemeente Hengelo, dhr. Wiggers, waarin nogmaals geschreven wordt dat noch de gemeente Hengelo noch de Toermalijn nog steeds niet gereageerd hebben inzake een objectieve onderzoeksopzet voor het meten van de geluidsoverlast.

 

17 dec. 2012

Brief van Daniels Huisman Advocaten aan Tomlow Advocaten waarin aankondiging wordt gedaan van een kort geding tegen de heer en mevrouw Beernink teneinde een verbod te bewerkstelligen voor de Beerninks om opnamen te (blijven) maken in de tuin van de Toermalijn, e.e.a. in verband met privacy overwegingen. Treurnis wordt uitgesproken dat de Beerninks actief de pers zoeken en daarbij niet al te genuanceerd te werk gaan.

Opmerkelijk dat de gemeente over briefwisseling tussen de Toermalijn en Beernink beschikt!

 

20 dec. 2012

Namens het college wordt in deze brief aan Tomlow Advocaten nogmaals gewezen op de bereidheid een geluidsmeting uit te voeren op de gevel van Binnenveldweg 12. Tevens is aangeboden om de kosten van dit deskundigenonderzoek voor rekening van de gemeente te nemen.

 

3 jan. 2013

Brief van Tomlow Advocaten aan de gemeente Hengelo met (technische) vragen over geluidsmeting. Verwijzing naar bijgevoegde offerte van Tauw B.V. (€ 2.500,- excl. btw). Voorstel van Tomlow om ter wille van de objectiviteit Tauw B.V. het onderzoek te laten uitvoeren. Zitting kort geding op 8 januari 2013 kan evt. worden aangehouden totdat het onderzoek is uitgevoerd.

Tomlow spreekt zijn ergernis uit over het feit dat de gemeente nog steeds geen antwoord heeft gegeven op zijn vragen gesteld in zijn brief van 9 november 2012 alsook nog niet op het rappel van 20 december 2012.

 

4 jan. 2013

Brief van het college aan Tomlow Advocaten waarin verwoord dat het college diverse keren heeft aangeboden om een geluidsonderzoek uit te voeren. Hierbij is kenbaar gemaakt dat de gemeente de kosten van dit deskundigenonderzoek voor haar rekening zal nemen. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door een extern adviesbureau, maar onder de regie van het college. Het college zal niet bijdragen in kosten van onderzoek waartoe Tomlow/ Beernink zelf opdracht geven.

 

10 jan. 2013

Brief van de fam. Beernink gericht aan college en gemeenteraad over de rol die de gemeente Hengelo heeft gespeeld, m.n. over de wijze waarop het bestemmingsplan tot stand is gekomen en de- huns inziens- partijdige rol die de gemeente in dit conflict heeft gespeeld. Men heeft het gevoel niet serieus genomen en aan het lijntje gehouden te zijn. Het lijkt er op dat de belangen van de Toermalijn zwaarder hebben gewogen dan die van een individuele inwoner. Er is een beeld ontstaan van onzorgvuldige bestemmingsplanprocedures, termijnen die overschreden worden, documenten en brieven die Beernink te laat bereiken, afspraken die niet worden nagekomen en rommelige procedures rondom de bezwarencommissie.

Fam. Beernink meldt dat volgens het bestemmingsplan de Toermalijn geluidscategorie 1 toegekend heeft gekregen. Daarbij geldt een milieuzone van minimaal 10 meter. Vroeger heette de Toermalijn “De Kleine Wereld” die was gevestigd aan de Kerkstraat, waar het geluidscategorie 2 had. Bij die geluidscategorie geldt een afstand tot woonbestemming van minimaal 30 meter. Dit wekt de indruk dat de categorie is aangepast om de Toermalijn beter in het bestemmingsplan te laten passen.

De fam. Beernink schrijft tenslotte goede hoop op mediation te hebben. Het mediationtraject wordt gestart. Hiertoe wordt een contract gesloten. In het licht hiervan wordt afgesproken dat beide partijen over de inhoud van het traject niets naar buiten toe zullen brengen. Als resultaat van deze mediation wordt een geluidwerende wal/ kapschuur geplaatst.

Foto:geluidwal/kapschuur

 

25 jan. 2013

Brief van de Overijsselse Ombudsman aan het college inzake doorzending van een klacht van de heer en mevrouw Beernink. Bijgevoegd is de brief van 10 januari 2013 (zie bovenstaand).De klacht blijkt in eerste instantie nog niet door het college te zijn behandeld. Derhalve verzoek om de behandeling van de klacht over te nemen.

 

29 jan. 2013

De gemeenteraad besluit om de brief van de fam. Beernink van 10 januari 2013 (zie hierboven) die inmiddels op de lijst van ingekomen stukken is geplaatst in handen van het college ter afdoening te leggen (informeren van de commissie Fysiek).

 

26 mrt. 2013

De heer en mevrouw Beernink dienen per e-mail een (tweede) klacht in over het langdurig uitblijven (10 weken en vijf dagen) van een antwoord op hun brief van 10 januari 2013. In deze brief beschrijven zij de geschiedenis van vestiging van het dagcentrum de Toermalijn met 60-80 meervoudig gehandicapte kinderen dat sinds 2004 direct aanpalend aan hun woning is gevestigd.

 

4 april 2013

Namens het college wordt een schriftelijke reactie gegeven op de e-mail van 26 maart 2013 van de fam. Beernink over het uitblijven van een antwoord op de brief van 10 januari 2013. Het uitzoeken van historisch materiaal heeft meer tijd in beslag genomen dan gedacht. Verzuimd is de fam. Beernink van deze langere behandeltermijn op de hoogte te stellen. Daarvoor heeft het afdelingshoofd Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen (REO) de heer Beernink telefonisch excuses aangeboden.

De heer en mevrouw Beernink dienen een klacht in bij de Overijsselse Ombudsman. Verzoekers zetten vraagtekens bij de wijze waarop een bestemmingsplanwijziging plaats vond. De gemeente Hengelo speelt volgens hen een partijdige rol en dekt fouten uit het verleden toe. Evenmin is een bezwaarprocedure die zij voerden in verband met de afwijzing van een handhavingsverzoek correct verlopen.

 

12 april 2013

Het college verzendt een brief d.d. 9 april 2013 aan de heer en mevrouw Beernink waarin terug geblikt wordt op zowel de totstandkoming van het bestemmingsplan “Vossenbelt Kleine Wereld” als op het besluit inzake niet- handhaving geluidsoverlast. Het college ontkent daarbij dat de gemeenten geprobeerd heeft fouten uit het verleden toe te dekken. Het college schrijft in deze brief “dat in de toelichting die onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan “Vossenbelt Kleine Wereld” nergens expliciet staat vermeld waarom de woonbestemming van perceel Binnenveldweg 12 is gewijzigd in een bedrijfsbestemming (met bedrijfswoning). Voor het overige zijn er geen stukken bekend die meer duidelijkheid bieden op dat punt”, aldus het college.

Voorts wordt gemeld dat in de VNG- brochure Bedrijven- en milieuzonering (versie 2001) het dagcentrum onder de groep Gezondheids- en Welzijnszorg valt, concreet onder de sbi- code 8512, 8513 zijnde “Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven”. De adviesafstand die bij deze instelling in acht moet worden genomen voor het aspect geluid is 10 meter. In de VNG brochure wordt geen onderscheid gemaakt tussen (bedrijf)woningen op een bedrijfsterrein en woningen op een woonbestemming. Op basis hiervan ontkent het college dat omzetting van de woonbestemming naar een bedrijfsbestemming heeft plaats gevonden met het doel om vestiging van de Toermalijn mogelijk te maken.

 

29 juli 2013

De fractie GroenLinks in de gemeenteraad stelt schriftelijke vragen aan het college over de gerezen problematiek rond de Toermalijn. Op de eerste plaats komt het GroenLinks nog steeds als bijzonder over, dat genoemde voorziening als enige in Hengelo wordt ingedeeld in categorie 1. Deze categorie is de lichtste vorm van opvang, terwijl men een intensieve vorm van opvang en begeleiding aanbiedt. Voordat de Toermalijn naar hun huidige locatie werd verplaatst, was men wel ingedeeld in categorie 2.

Eerste vraag is of het college kan aangeven waarom de Toermalijn als enige in Hengelo in de lichtste categorie is ingedeeld, terwijl alle andere instellingen in categorie 2 of zwaarder zijn ingedeeld? En waarom was de Kleine Wereld (zoals de Toermalijn eerst heette) vóór de verhuizing wel categorie 2, en na de verhuizing categorie 1?

Het college antwoordt dat “voor de indeling in een milieucategorie wordt gids VNG Bedrijven en Milieuzonering gehanteerd. Binnen de werkwijze van de VNG Bedrijven en milieuzonering wordt voor een instelling/bedrijf de best bijbehorende indeling gezocht. In de praktijk komt het er op neer dat een bedrijfstypering wordt omgezet in een code (sbi-code) met bijbehorende milieubelasting. Eens in de paar jaar wordt deze indeling door de VNG geactualiseerd en/of herzien. In de VNG Brochure Bedrijven- en milieuzonering (versie 2001) valt het dagcentrum onder de groep Gezondheids- en Welzijnszorg en valt het onder sbi-code 8512, 8513 zijnde ’Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven’. De adviesafstand die bij deze instelling volgens de VNG brochure Bedrijven- en milieuzonering (versie 2001) in acht moet worden genomen voor het aspect geluid is 10 meter, zijnde categorie 1. In de herziene versie van de VNG Brochure Bedrijven- en milieuzonering (versie april 2007) is onder de groep Gezondheids- en Welzijnszorg de categorie Kinderopvang toegevoegd (adviesafstand bij geluid 30 meter, zijnde categorie 2) die nu als indeling kan worden gebruikt. Ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan Hengelo Noord (20 maart 2007) is terecht uitgegaan van de onder sbi-code 8512, 8513 vallende ’dagverblijven’ met een adviesafstand bij geluid van 10 meter.”

Tweede vraag van de fractie van GroenLinks is dat bij de aanpassing van het bestemmingsplan om de Toermalijn te vestigen geen toetsing heeft plaatsgevonden (dan wel zijn de resultaten niet openbaar gemaakt) op de te verwachten geluidsoverlast. Vraag is of het college kan aangeven wat de reden was voor deze werkwijze. Was deze procedure voldoende om het bestemmingsplan vast te stellen?

Antwoord van het college luidt dat “er voor het opstellen van een bestemmingsplan als het gaat om categorie 1 en 2 bedrijven geen geluidsonderzoek wordt uitgevoerd. Bij categorie 1 en 2 bedrijven wordt er van uit gegaan dat dergelijke bedrijven zonder al te veel problemen passen in een woonomgeving. Pas bij categorie 3 en hoger zou dit wel eens problematisch kunnen zijn. Bedrijven hebben vaak geluidnormen waar ze aan moeten voldoen. In dit specifieke geval zijn de geluiden van de cliënten die buiten verblijven uitgesloten van normering. Dit is de reden dat de gemeente niet het recht heeft om handhavend op te treden”.

Het mediationtraject wordt afgesloten. Als resultaat hiervan wordt een geluidswal/ kapschuur tussen beide erven geplaatst.

 

6 aug. 2013

Brief met oordeel van de Overijsselse Ombudsman over een door de fam. Beernink bij hem op 4 april 2013 per email ingediende klacht. In het oordeel van de Overijsselse ombudsman (Oo.) is slechts aan de orde de vraag of de gemeente voldoende open en duidelijk is geweest en voldoende integer heeft gehandeld in de kwestie rond de overlast die verzoeker ondervindt van De Toermalijn. Naar het oordeel van de Oo. “heeft de gemeente terecht opgemerkt dat de Oo. geen bevoegdheid heeft als het gaat om de inhoud van een bestemmingsplan. Naar de mening van de Oo. kan verzoeker niet met feiten onderbouwen dat de gemeente er ten tijde van de totstandkoming van het bestemmingsplan (“Vossenbelt, Kleine Wereld”, red.) bewust op uit is geweest hem te benadelen ten gunste van het dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke handicap, c.q. De Toermalijn. Hierbij betrekt de Oo. dat verzoeker zelf aangeeft dat er weliswaar steeds overlast was, maar dat die is toegenomen sinds 2008. De Oo. kan zich niet aan de indruk onttrekken dat een probleem dat met

De Toermalijn is ontstaan, c.q. verergerd, met terugwerkende kracht wordt gekoppeld aan de totstandkoming van het bestemmingsplan. Het punt of de woning van verzoeker al dan niet een bedrijfsbestemming moest krijgen is niet ter beoordeling van de Oo., maar eventueel van de rechter. (…) Om hem moverende redenen heeft verzoeker afgezien van beroep bij de rechter tegen het besluit tot ongegrondverklaring van zijn bezwaar tegen de weigering van het college om handhavend op te treden.(…). De gang van zaken bij de behandeling van het bezwaar is naar de mening van de Oo niet geheel correct geweest op het punt van het horen van partijen in elkaars aanwezigheid. Dit is echter gecorrigeerd. (einde citaat uit het rapport van de Overijsselse Ombudsman, red.). De gedragingen van de gemeente Hengelo zijn naar het oordeel van de Overijsselse Ombudsman zowel wat betreft openheid en duidelijkheid als op het gebied van eerlijkheid en betrouwbaarheid “behoorlijk”. De Overijsselse Ombudsman acht de klachten van de heer en mevrouw Beernink ongegrond.

 

17 april 2014

De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad stelt schriftelijk aanvullende vragen aan het college in de kwestie De Toermalijn:

GroenLinks signaleert in de eerste plaats een tegenstelling tussen de verwijzing van het college naar de groep Gezondheids- en Welzijnszorg, sbi-code 8512, 8513 zijnde “Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven” enerzijds en de indicering in het register van de Kamer van Koophandel, nl. “Huizen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten” zijnde SBI code 872001 en “dagverblijf voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten” SBI code 872002.

Vraag is of het College kan uitleggen hoe dit verschil is ontstaan en kan het College zeggen wat deze andere codering zou hebben uitgemaakt voor de geluidscategorisering destijds.

Uit de eerdere antwoorden van het college is GroenLinks voorts onvoldoende duidelijk gebleken waarom eerst voor de kleinere stichting ”De kleine Wereld” in de Kerkstraat categorie 2 is gebruikt en waarom voor dezelfde maar grotere instelling ‘ de Toermalijn’ categorie 1 is gebruikt.

Derde vraag betreft de vaststelling dat in diezelfde tijd dat de Toermalijn werd gebouwd onder hetzelfde zoneringsregime kinderdagverblijven, scholen etc. gebouwd zijn. Die kinderdagverblijven hebben allemaal categorie 2 gekregen. Kan het College dat verschil verklaren?

Uit het antwoord op onze vraag of er destijds een toets is gedaan op de te verwachten geluidsoverlast, antwoordt het college dat er destijds geen toets is gedaan en dat de resultaten niet openbaar zijn gemaakt, omdat er bij categorie 1 en 2 instellingen vanuit wordt gegaan, dat er geen geluidsoverlast zal zijn.

GroenLinks verneemt graag van het college of dat staand beleid is en was en of dat conform de voorschriften is en was van de Wet op de Ruimtelijk Ordening.

Ten 5e wil GroenLinks graag weten of er nu wel of niet een toets is gedaan. In zijn antwoord suggereert het college dat die er mogelijk wel is, maar niet openbaar is gemaakt. Als dat zo zou zijn, wat was daarvan dan de reden? Of moeten wij uit uw antwoord concluderen dat het dossier zoek is en er dus niet met zekerheid gezegd kan worden of er een toets heeft plaats gevonden?

Uit recente publicaties blijkt als inleiding voor de 6e vraag dat de overlast die de familie Beernink ervaart voor hen nog steeds ondraaglijk is. Is het College bereid om met de familie in overleg te treden om samen naar een acceptabele oplossing te zoeken?

Bij de realisatie van de Toermalijn hebben destijds Raad en College samen en in unanimiteit besloten de Toermalijn op de huidige plek te vestigen. 7e En laatste vraag is of het college, met de wetenschap van nu de vestiging van de Toermalijn op deze plek opnieuw aan de Raad zou voorleggen?

Het college antwoordt de fractie van GroenLinks dat er inmiddels binnen de gemeenteraad een proces is gestart om te komen tot een onderzoek door de gemeenteraad inzake dit onderwerp. Het college verwijst naar het raadsonderzoek dat momenteel loopt (zie tevens 26 mei 2014).

 

9 mei 2014

Brief van het college aan de heer Beernink waarin bevestigd wordt dat de heer Beernink diverse dossiers heeft ingezien en dat ter zake kopieën voor hem zijn gemaakt.

16 mei 2014

Fam. Beernink doet een schriftelijk verzoek bij het college om ter beschikking stelling van documenten op- grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Het antwoord op dit verzoek wordt verdaagd in verband met de vele vragen die Beernink stelt.

 

26 mei 2014

Namens het college wordt contact met GroenLinks opgenomen met het voorstel om de door de fractie van GroenLinks gestelde raadsvragen van 17 april 2014 onderdeel te laten worden van het raadsonderzoek. Daags daarna stemt GroenLinks in met de voorgestelde werkwijze.

 

26 september 2014

De gemeente Hengelo geeft aan dat er geen milieudossier M0351 van het bedrijf van dhr. Beernink bestaat, dan wel bestond. 

 

Okt. 2014

Verschil van mening tussen het college en de fam. Beernink over de vraag of het in mei 2014 gedane WOB- verzoek nu is afgehandeld. De gemeente meent van wel, de fam. Beernink niet.

 

25 november 2014

E-mail van Beernink aan van Wakeren met daarin gespecificeerd aangegeven onder welke SBI code voorzien van bijbehorende geluidsafstanden, de Toermalijn (een dagverblijf voor verstandelijk gehandicapten) ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan Vossenbelt Kleine Wereld viel. Dus niet onder Artsenklinieken Praktijken en Dagverblijven (SBI 8512-8513, geluidsafstand 10 meter) maar onder Dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten (SBI 8532, geluidsafstand 30 meter)

 

(1 dec.)3 dec. 2014

Er komt een brief binnen van de heer Beernink waarin hij met gebruikmaking van de Wet Openbaarheid van Bestuur vraagt of er in de periode 1999 t/m 2004 commissie- en/of college- /raadsbijeenkomsten zijn geweest waarbij geheimhouding aan de aanwezigen is opgelegd. Zo ja, betreft deze dan de bestemmingsplanwijziging “Vossenbelt, Kleine Wereld”, aan-/verkoop woonhuis Binnenveldweg 12, KDC De Kleine Wereld, KDC de Toermalijn en/of het startdocument Hengelo Noord van 2007?

 

Tot op de dag van vandaag staat het KDC de Toermalijn in het Bestemmingsplan Hengelo Noord (nog steeds) ingeschreven op adres Binnenveldweg 12, Dossier M0351,met een SBI code van 9305, zijnde “overige dienstverlening niet elders genoemd”.

 

 

4.Criteria voor analyse van de feiten en beslismomenten (theorie)

In dit hoofdstuk staan de criteria vermeld waaraan de feiten, gebeurtenissen en beslismomenten gespiegeld moeten worden, als bedoeld in de raadsopdracht. Als bron hiervoor is hoofdzakelijk het internet geraadpleegd, zoals www.overheid.nl en www.cbs.nl .

Regels voor de totstandkoming van besluiten in het algemeen van de overheid, zoals van toepassing in de onderzochte periode:

Artikel 2:4 Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 1. Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid.
 2. (….)

Artikel 3:2 Awb

, Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

Artikel 3:3 Awb

Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.

Artikel 3:4 Awb

 1. Het bestuursorgaan weegt de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af, voor zover niet uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit.
 2. De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

Regels voor bekendmaking van besluiten van de overheid:

Artikel 3:40 Awb

Een besluit treedt niet in werking voordat het is bekendgemaakt.

Artikel 3:41 Awb

 1. De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager.
 2. Indien de bekendmaking van het besluit niet kan geschieden op de wijze als voorzien in het eerste lid, geschiedt zij op een andere geschikte wijze.

Artikel 3:42 Awb

 1. (…)
 2. De bekendmaking van besluiten van een niet tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze. Elektronische bekendmaking vindt uitsluitend plaats in een van overheidswege uitgegeven blad, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.
 3. Indien alleen van de zakelijke inhoud wordt kennisgegeven, wordt het besluit tegelijkertijd ter inzage gelegd. In de kennisgeving wordt vermeld waar en wanneer het besluit ter inzage ligt.

 

Het leerstuk van de formele rechtskracht (jurisprudentie):

Indien tegen een besluit van een bestuursorgaan bezwaar of beroep openstaat of opengestaan heeft, welke mogelijkheid niet door een (derde) belanghebbende is benut dan geldt na het niet benutten van die bezwaar- of beroepstermijn dat het besluit zowel naar de inhoud als naar de vorm definitief rechtskracht heeft gekregen en juridisch onaantastbaar is geworden door enkel tijdsverloop.

 

Algemene onderzoekverplichting voor bestuursorganen

Artikel 3:9 Awb:

Indien een besluit berust op een onderzoek naar feiten en gedragingen dat door een adviseur is verricht, dient het bestuursorgaan zich ervan te vergewissen dat dit onderzoek op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden.

 

De van toepassing zijnde voorschriften uit de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO)

Artikel 23

 1. 1. Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing, met dien verstande dat:
 2. burgemeester en wethouders de kennisgeving, bedoeld in artikel 3:12, tevens in de Staatscourant plaatsen,
 3. het ontwerp gedurende vier weken ter inzage ligt gedurende welke periode het ontwerp tevens desgevraagd ten minste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de werkuren kan worden ingezien,
 4. een ieder gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar kan maken, en
 5. de gemeenteraad degenen die hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt in de gelegenheid stelt tot het geven van een nadere mondelinge toelichting.

 

Besluit Ruimtelijke Ordening

Artikel 9

Burgemeester en wethouders verrichten ten behoeve van de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het gebied onderzoek naar de bestaande toestand in en naar de mogelijke en wenselijke ontwikkeling van de gemeente.

 

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer 2007

Artikel 2.18

 1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19, 2.20 dan wel 6.12, blijft buiten beschouwing: (…..)
 2. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor kinderopvang.

ii.

De VNG brochure Bedrijven en milieuzonering 2e druk 2001, ISBN 9032273264 (het “Groene Boekje”):

– Geeft indicatieve afstanden t.b.v. milieuzoneringen in het bestemmingsplan;

– Gemeenten kunnen eigen ideeën ontlenen aan deze publicatie, afhankelijk van de lokale

omstandigheden zullen eigen keuzen moeten worden gemaakt;

– De bedrijvenlijst hoort niet zonder meer toegepast te worden, maar moet worden afgestemd op de omgevingskenmerken. Dit kan leiden tot een afwijken van de afstanden mits onderbouwd vanuit de specifieke omstandigheden.

– Instrumenten van ruimtelijke ordening en milieu kunnen elkaar ondersteunen bij de evenwichtige afstemming tussen bedrijven en gevoelige functies. De ruimtelijke ordening fungeert als grove zeef en zorgt voor de juiste functie op de juiste plaats. Het milieuvergunningensysteem kan zorgen voor de nodige maatregelen om hinder te voorkomen.

– In de toelichting bij het bestemmingsplan kan desgewenst worden verwezen naar de bedrijvenlijst met afstanden en aanwijzingen uit deze publicatie, ten teken dat deze is meegenomen in het ontwerpproces. Gelet op de jurisprudentie kan daarmee niet worden volstaan: de planologische randvoorwaarden die volgen uit de concrete situatie en een beschrijving van de milieu hygiënische, planologische en andere bestuurlijke overwegingen die hebben geleid tot het uiteindelijke ontwerpplan dienen hierbij te worden vermeld en afgewogen.

 

SBI – Standaard Bedrijfsindeling

De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een hiërarchische indeling van economische activiteiten. De SBI is gebaseerd op de indeling van de Europese Unie (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté Européenne, afgekort : NACE) en op die van de Verenigde Naties (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, afgekort: ISIC). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt de SBI onder meer om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. In het Groene Boekje van de VNG is deze indeling als uitgangspunt genomen voor milieucategorieën en bijbehorende (advies-)afstanden die in acht behoren te worden genomen. Voor 1993 werd de SBI 1974 gebruikt die in 1993 overging in de SBI 1993. Tot 2008 werd de SBI’93 gebruikt die in 1993 is vastgesteld en waarover een revisie heeft plaats gehad in 2001. In 2008 vond een ingrijpende revisie plaats van de internationale bedrijfsindelingen en daarmee ook van de daarop gebaseerde SBI. De SBI 1993 (2001) maakte plaats voor de SBI 2008 die beter aansloot bij de economische realiteit. Dit had uiteraard gevolgen voor statistieken en registers.

De SBI kent meerdere niveaus die aangegeven worden door vier of vijf cijfers. De eerste vier cijfers van de SBI-code zijn, op een aantal uitzonderingen na, gelijk aan de Europese NACE. Het 5e cijfer is een nadere Nederlandse verbijzondering. De eerste twee cijfers van de SBI en NACE stemmen overeen met de ISIC, van de Verenigde Naties. De samenhang tussen internationale standaardclassificaties en de SBI is aangegeven in een schema.

De bedrijfsindelingen van 1974,1993 (2001) en die van 2008 zijn niet identiek, de codes van de twee drie versies verschillen dan ook van elkaar. Een SBI-code uit de 2008-versie geeft een andere activiteit weer dan dezelfde SBI-code uit de 1993-versie. Het is dan ook, bijvoorbeeld voor het opzoeken van de SBI-code van een bedrijf, van groot belang te weten welke van de twee drie versies wordt bedoeld (bron: www.cbs.nl) .

5.Constateringen op hoofdlijnen

De commissie heeft veel tijd besteed aan het reconstrueren van de feiten. Als feiten hebben we vooral genoteerd de gebeurtenissen en de beslismomenten die we in de diverse dossiers rond de Toermalijn op papier hebben aangetroffen. Er bestaat wet- en regelgeving die rond de diverse beslismomenten gold en geldt en waaraan de feiten uit dit specifieke dossier zijn getoetst. Daarbij is te denken aan de Wet op de Ruimtelijke Ordening, het Besluit op de Ruimtelijke Ordening, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit. Daarnaast heeft de Commissie op sommige deelvragen extern advies ingewonnen. En tenslotte zijn er met diverse personen interviews gehouden waaruit de informatie waar mogelijk is benut. Daar waar er sprake is van een feit dat door middel van een interview is verkregen hebben wij dat aangegeven

Wanneer deze feiten, gebeurtenissen en beslismomenten uit hoofdstuk 3 gespiegeld worden aan de criteria genoemd in hoofdstuk 4 dan valt de onderzoekcommissie het navolgende op.

In de bevindingen van de onderzoekcommissie duiken steeds weer twee hoofditems op die vraagpunten opleveren waarop de commissie noch in het dossieronderzoek, noch uit de gehouden interviews verklaringen of antwoorden heeft gevonden. De commissie behandelt eerst deze twee majeure punten uit het onderzoek en laat vervolgens de overige bevindingen de revue passeren.

5.1 Binnenveldweg 12: Woon- of bedrijfsdoeleinden?

De stedenbouwkundige ratio voor herziening van de bestemming “woondoeleinden” in die van “bedrijfsdoeleinden” op het perceel Binnenveldweg 12 staat niet vermeld in het bestemmingsplan “Vossenbelt, Kleine Wereld”. Evenmin wordt circa vijf jaar later in de toelichting bij het bestemmingsplan “Hengelo Noord” helder gemaakt waarom het dan (2007) inmiddels stedenbouwkundig/ planologisch verantwoord is om de bestemming “bedrijfsdoeleinden (met bedrijfswoning)” weer terug te draaien naar de bestemming “woondoeleinden”. Ook in het “Startdocument Hengelo Noord” wat de voorloper tot deze wijziging in 2007 was en al in 2004 werd opgemaakt blijkt het pand van de familie Beernink alweer bestemming “woondoeleinden” te hebben.“Het is aannemelijk dat er bij het opstellen van het bestemmingsplan Vossenbelt Kleine Wereld i geconstateerd dat er aan de Binnenveldweg 12 een bedrijf is gevestigd. Dit is vervolgens ingepast…..(…, einde citaat, red.), schrijft het college op 29 november 2011 aan Beernink. De woordkeus in deze brief dat het aannemelijk is dat….schetst voor de fam. Beernink niet bepaald duidelijkheid. Vooral niet omdat de stelling van Beernink steeds is dat de bestemming “woondoeleinden” is gewijzigd in “bedrijfsdoeleinden” om de dagopvang (qua milieu/ afstanden, red.) mogelijk te maken. Was er inderdaad sprake van een boekverkopersbedrijf/ leesmap aan huis? Uit het verslag van het interview met de heer en mevrouw Nijland op 18 september 2014 blijkt dat “Gedurende de periode dat Nijland hier (Binnenveldweg 12, red.) woonde en het bedrijf in opslag van tijdschriften uitoefende (er bestaat geen inschrijving in de KvK van dat “bedrijf”) (tot 31 december 2001)(ten tijde van de koop door de familie Beernink werd door Nijland verteld dat hij, sinds dat hij in 1998 vanwege lichamelijke problemen geen (leesmap)activiteiten meer uitvoerde) het gebouw altijd de bestemming “Wonen” heeft gehad. Er is nooit een bedrijfsbestemming aan gekoppeld en Nijland heeft ook nooit de bestemming laten wijzigen” (einde citaat, red.). Evenmin blijkt de fam. Beernink om verandering van de bestemming te hebben gevraagd. Vraag blijft wie of wat heeft aanleiding gegeven tot herziening van de (globale) bestemming “woondoeleinden” in die van “bedrijfsdoeleinden” op het perceel Binnenveldweg 12. De vraag blijft bovendien waarom deze bestemming in het latere bestemmingsplan “Hengelo Noord” (2007) weer is terug gedraaid naar de bestemming “woondoeleinden”.

Advocaat van Beernink, de heer Tomlow, trekt de conclusie “dat de gemeente om de Toermalijn te kunnen realiseren (tijdelijk) de bestemming woondoeleinden heeft gewijzigd om eventuele milieutechnische problemen te voorkomen” (einde citaat, red.). Dit is een zware aantijging tegen de gemeente! Tomlow suggereert hiermee misbruik van bevoegdheid (“détournement de pouvoir”) door het college. De in hoofdstuk 4 vermelde weten regelgeving, met name die over ruimtelijke ordening geeft de gemeente op zich de bevoegdheid om een bestemming te wijzigen, maar die wijziging behoort dan wel in bijvoorbeeld de toelichting bij het bestemmingsplan gemotiveerd te worden. Aan die motivering behoort onderzoek ten grondslag te liggen. Als de gemeente naar behoren onderzoek heeft gedaan dan heeft ze bij de bestemming van een perceel gekeken naar het gebruik van dit perceel door de eigenaar en/of gebruiker. Daarnaast behoort het college bij de herziening van een bestemmingsplan onderzoek te doen naar de wenselijke ontwikkelingen op de percelen die in dat bestemmingsplan worden meegenomen. De commissie wijst met name op het bepaalde in artikel 9 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening, zoals vermeld in hoofdstuk 4. De gemeente heeft aan de toegekende bestemming “Bedrijfsdoeleinden” vervolgens een wat ruimere “Staat van inrichtingen” toegekend, met bedrijfsactiviteiten die de gemeente daar ook toelaatbaar en acceptabel acht, zodat de eigenaar (of zijn opvolgende eigenaar) ook in de toekomst de nodige flexibiliteit heeft in de uitoefening van zijn bedrijf. Het college kan met andere woorden zelf onderzoek doen en als gevolg van dat onderzoek ook uit eigen beweging via een bestemmingsplan voorstellen doen om een bestemming te veranderen of te verruimen. Daar is op zich geen verzoek van de eigenaar (toen bekend de heer Nijland) voor nodig. Dit impliceert dus dat de gemeente Hengelo elke willekeurige woning zelfstandig en zonder enige kennisgeving aan die bewoners (anders dan vermelding in het lokale krantje) kan veranderen in een willekeurige “Bedrijfsbestemming” (hetgeen zeer merkwaardig en uitermate onwenselijk zou zijn !)

De Commissie signaleert dat de voorlaatste alinea in de brief van 29 november 2011 voor tweeërlei uitleg vatbaar is: “Wij stellen vast dat het bestemmingsplan is gewijzigd om de komst van de dagopvang (red. voor 80 ernstig verstandelijk gehandicapten) mogelijk te maken” (einde citaat, red.). De reactie van Beernink in diens brief van 6 december 2011 is dan ook niet verwonderlijk, alhoewel het college op zich de bevoegdheid heeft wijzigingen aan te brengen in bestemmingen. Briefwisseling tussen de gemeente Hengelo en de familie Beernink heeft op dit punt tot op de dag van vandaag nog steeds geen helderheid gebracht. Zelfs het dossier van de provincie Overijssel met als inhoud de goedkeuring van het bestemmingsplan “Vossenbelt, Kleine Wereld” dat de Commissie heeft opgevraagd en gekregen rept niet over deze tekortkoming. Het college heeft een algemene onderzoekverplichting uit hoofde van de Algemene wet bestuursrecht. Naar de mening van de Commissie had op dit punt een belangenafweging behoren te worden gemaakt tussen het belang van KDC de Toermalijn en dat van de buren. Het resultaat daarvan had vervolgens behoren te worden vermeld in de toelichting bij het bestemmingsplan “Vossenbelt, Kleine Wereld”. Dit is niet gebeurd.

Tenslotte: In een brief van 13 december 2011 namens het college worden de vragen die de heer Beernink heeft gesteld schriftelijk beantwoord. Hierbij wordt gesteld dat destijds in de bedrijvenlijst is opgenomen dat audiovisuele technieken passen binnen de bedrijfsbestemming. “Deze omschrijving is dusdanig specialistisch dat wij niet anders kunnen concluderen dan dat destijds (het bestemmingsplan boekje en de daarbij behorende bedrijvenlijst is ook opgemaakt pal nadat wij het pand gekocht hadden) is geoordeeld dat de door u uitgevoerde werkzaamheden beter pasten binnen een bedrijfs- bestemming dan de voorheen geldende woonbestemming” (einde citaat, red.).De commissie is van mening dat dit een onjuist antwoord is geweest. Beernink vraagt informatie over de herziening van de bestemming “wonen” in de bestemming “bedrijfsdoeleinden”. Zowel Beernink (in zijn vraag) als de gemeente (in haar antwoord) hebben het dan over audiovisuele technieken. Echter, ten tijde van de herziening van het bestemmingsplan ging het helemaal niet over Beernink en zijn bedrijf, maar over het bedrijf van Nijland, zijn rechtsvoorganger die zich bezig hield met opslag en distributie van leesmappen. Door het antwoord (dhr. Beernink heeft meerdere brieven met meerdere door de gemeente gegeven antwoorden) van de gemeente aan Beernink is deze op het verkeerde been gezet. Hierdoor raakte de familie Beernink er van overtuigd dat de gemeente deze wijziging heeft doorgevoerd op een moment dat hij nog niet eens in Hengelo was. Dat laatste klopt feitelijk. De wijziging had ook geen betrekking op hem, Beernink. (deze conclusie is uiterst merkwaardig, aangezien in de bij het bestemmingsplan bijgevoegde bedrijvenlijst expliciet een aantal bedrijfsactiviteiten vermeld staan, waaronder activiteiten op “audio” (Muziekinstrumentenfabriek) en “visueel” (Foto-Film Ontwikkelcentrale) gebied. De vermelding van een (in zijn garage) opslag en distributie van leesmappen (waarvan de activiteiten in 1998 gestaakt zijn door een beroerte van dhr. Nijland) wordt daarin niet vermeld als toegelaten bedrijfsactiviteiten) Dat e.e.a. in 2007 weer is terug gedraaid klopt ook. Nijland was ondertussen al vertrokken.(deze laatste conclusie is dan ook ver gezocht)

Al met al heeft de Commissie op dit onderdeel noch uit dossieronderzoek noch uit de gehouden interviews bevredigende antwoorden gekregen op de vraag waarom de bedoelde bestemmingswijzigingen hebben plaats gevonden. Op grond daarvan houdt de Commissie het ervoor dat het college zowel in 2002 als in 2004 en 2007 gedegener (stedenbouwkundig- planologisch) onderzoek had moeten (en ook kunnen) doen naar de concrete aanleiding tot het veranderen van de bestemming “wonen” naar “bedrijfsdoeleinden” volgens het bestemmingsplan “Vossenbelt Kleine Wereld” in 2002 en andersom in het “Startdocument Hengelo Noord in 2004 en in het bestemmingsplan “Hengelo Noord” in 2007.

 

5.2 Milieutechnische indeling en bijbehorende normafstanden voor De Toermalijn.

Een tweede hoofdvraag betreft die rond de milieukundige indeling van KDC De Toermalijn en de bijbehorende minimale afstandseisen tot het perceel Binnenveldweg 12. Tijdens het interview op 10 oktober 2014 met de heer en mevrouw Beernink verklaarden zij dat de oude locatie, De Kleine Wereld, aan de Kerkstraat en alle andere vergelijkbare locaties in Hengelo milieucategorie 2 hebben, zoals bijvoorbeeld basisscholen. Om hen onverklaarbare redenen heeft De Toermalijn categorie 1 toebedeeld gekregen. Behoorde KDC de Toermalijn destijds, in 2002, milieukundig gezien ingedeeld te worden in milieucategorie 1 of 2? En welke in acht te nemen afstand hoorde daar dan bij? De Commissie heeft door middel van eigen onderzoek getracht op deze vraag een gezaghebbend antwoord te geven. In de verschillende interviews die de commissie heeft gehouden met zowel het hoofd REO als het hoofd Handhaving wordt steeds verwezen naar het Groene boekje van de VNG voor adviesafstanden. Eerste vraag die opgeld doet, is of we überhaupt van deze adviesafstanden mogen uitgaan. De Raad van State meent ingevolge zijn jurisprudentie (ABRR 14 maart 2012, zaaknummer 201011267/1/A1) van wel: (…) heeft het college voor de beantwoording van de vraag welke functies ter plaatse zijn toegelaten, voorts aansluiting kunnen zoeken bij de VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering” (einde citaat, red., hierna: het Groene Boekje).

Dit Groene Boekje blijkt in 2008 herzien, evenals de SBI codes van de EU (zie § 4 in deze notitie). Van toepassing is in casu naar het oordeel van de Commissie de versie van het Groene Boekje uit 1993 (2001), zoals die in 2002, toen KDC de Toermalijn een milieukundige indeling meekreeg, van toepassing was. Achterin dit Groene Boekje staat een indelingstabel. De Commissie verwijst naar de omschrijving volgens de hoofdgroep “gezondheids- en welzijnszorg” en daarbinnen regel 8512, 8513: Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijvenDe vermelding in het boekje van de VNG is zeer summier. Veel meer dan de hoofdgroepen en enkele onderverdelingen zijn daar niet in te vinden. De indelingstabel van het Groene Boekje komt van het CBS. Alle bedrijven worden in deze SBI lijst aangegeven. In dezelfde hoofdgroep (85..) “gezondheids-en welzijnszorg” staan veel meer regels, zo ook de regel 8531.1 “Verpleeghuizen” en ook de regel  8532.1 “Dagverblijven voor gehandicapten” en laat dat nu ook de groep zijn waar De Toermalijn zich ook heeft mee laten inschrijven bij de KvK!

Alleen uit deze lijst kon het college in 2002 putten. Naar de mening van de Commissie zijn er geen andere codes uit de lijst 1993 (2001) op De Toermalijn van toepassing. De Commissie heeft de totale lijst voor u als bijlage 1 ter inzage gelegd.

Bovenstaande SBI code wordt in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, bijlage bij het Groene Boekje van de VNG, vervolgens vertaald naar afstanden in meters. Code 85, gezondheids- en welzijnszorg, is hier onderverdeeld volgens vier cijfers, in onderhavig geval 8512 artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven. Bijbehorende milieucategorie blijkens deze tabel is 1, met een bijbehorende afstand van 10 meter. (Code 8531.1 alsook code 8532.1 hebben een milieucategorie 2, corresponderend met 30 meter) .Ook deze Staat van Bedrijfsactiviteiten heeft de Commissie voor u ter inzage gelegd. De Commissie trekt op dit punt als conclusie dat naar haar mening het college destijds op goede gronden heeft gekozen voor milieucategorie 1, met een vereiste afstand van 10 meter. In een nagekomen memo van de sector RU/ REO van 4 december 2014 wordt bovenstaande interpretatie van de voorschriften ook als uitgangspunt genomen. Men schrijft dat “In de VNG Brochure wordt geen onderscheid gemaakt tussen (bedrijfs-)woningen op een bedrijfsbestemming en woningen op een woonbestemming. Daaruit blijkt dat het omzetten van de woonbestemming naar de bestemming Bedrijf (met bedrijfswoning) niet heeft plaatsgevonden om vestiging van De Toermalijn mogelijk te maken. Bij een woonbestemming gold namelijk ook de adviesafstand van 10 meter.” (einde citaat, red.).Naar de mening van het college maakt het niet uit of er naast het geluid producerende object een burgerwoning dan wel een bedrijfswoning staat. De vraag waarom er voor KDC de Toermalijn een wijziging heeft plaats gevonden van categorie 2, zoals die was toegekend aan de vestiging aan de Kerkstraat 92, naar categorie 1 aan de Kroeskarperstraat heeft het college naar de mening van de Commissie niet kunnen beantwoorden. Door de heer en mevrouw Beernink is de Commissie erop gewezen dat in de bedrijvenlijst (tabel 2.2) behorende bij het bestemmingsplan “Tuindorp-’t Lansink” De Kleine Wereld (Kerkstraat 92 te Hengelo, rechtsvoorganger van KDC de Toermalijn) is aangemerkt als categorie 2 bedrijf. De Commissie heeft in het interview met vertegenwoordigers van de sector RU/ REO gevraagd hoe dat kan. In hetzelfde nagekomen memo schrijft de vertegenwoordiger van de sector RU/ REO het volgende:

“Bij de opstelling van het actualiseringsplan Tuindorp-’t Lansink is ook bedrijvigheid buiten het plangebied in beeld gebracht. Bedoeling daarvan is te beoordelen of deze bedrijvigheid van invloed is op het plangebied. Een van de genoemde bedrijven in het lijstje “bedrijven buiten het plangebied” is De Kleine Wereld. De Kleine Wereld is geschaard onder de SBI-code 9.111 (versie 1999) resp. 94.1 (= huidige versie) (versie SBI 1974, “Verpleeghuizen”, milieucategorie 2). Dit betreft de categorie “Bedrijfs- en werknemersorganisatie (kantoren)” vallend onder de hoofdcategorie “Diverse organisaties” Het is ons onduidelijk hoe deze sbi-code tot stand is gekomen. De meest plausibele verklaring is dat in het bedrijvenregistratiesysteem (MPM) dat destijds werd gehanteerd voor de Kleine Wereld (Kerkstraat 92) de betreffende (onjuiste) SBI-codering was opgenomen. Aan deze SBI-codering hing op grond van de VNG-brochure de categorie 2. Omdat de Kleine Wereld (Kerkstraat 92) niet in het bestemmingsplan Tuindorp-’t Lansink lag en ook geen invloed had op het plangebied, is er geen nader onderzoek verricht Daarom is niet aan het licht gekomen dat de code niet overeenkomt met de activiteiten bij De Kleine Wereld. Overigens is in de toelichting van het bestemmingsplan opgemerkt dat van bedrijven die vallen onder de categorie 1 en 2 gesteld kan worden dat deze inpasbaar zijn in hun omgeving.

Het bestemmingsplan Tuindorp-’t Lansink is vastgesteld op 1 februari 2005. Voor zover ons bekend is De Kleine Wereld rond oktober 2004 vertrokken naar hun nieuwe locatie aan de Kroeskarperstraat. Dus ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan Tuindorp-’t Lansink was De Kleine Wereld niet meer gevestigd op de Kerkstraat 92. (….). Tenslotte willen wij nog opmerken dat wat ons betreft de situatie aan de Kerkstraat 92 los staat van de bestemmingsplanprocedure Vossenbelt “Kleine Wereld”. Bij de opstelling van dat bestemmingsplan Vossenbel “Kleine Wereld” is uitgegaan van de op dat moment geldende VNG brochures.(einde citaat, red.).

De heer en mevrouw Beernink geven aan dat andere kinderdagverblijven zoals de Klimop in Enschede in een vergelijkbare periode en met vergelijkbare samenstelling en indeling zijn ingedeeld in milieucategorie 2, met een adviesafstand van 30 meter in plaats van 10 meter. De Commissie heeft naar die onderlinge vergelijking onderzoek gedaan. Een ambtenaar van de gemeente Enschede, senior adviseur milieu, heeft ten overstaan van de Commissie verklaard dat KDC de Klimop volgens het bestemmingsplan “Wesselerbrink 2006” destijds inderdaad is ingedeeld in categorie 2, met een afstand van 30 meter. Hij deelt de commissie desgevraagd mee dat “uit de milieu-inventarisatie die vooraf gaat aan het opstellen van een nieuw bestemmingsplan het dagverblijf destijds als een categorie 1 object is geïnventariseerd (op basis van de toen geldende VNG brochure bedrijven en milieuzonering). Op de bestemmingsplankaart is het dagverblijf echter als een categorie 2- object bestempeld. Waarschijnlijk heeft men kijkend naar de aard en omvang van het object en naar de aan het bestemmingsplan gekoppelde bedrijvenlijst toch aansluiting gezocht bij een school -> categorie-2. Letterlijk kijkend naar de bedrijvenlijst had ook aansluiting gezocht kunnen worden bij de categorie Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven -> categorie 1, zoals in Hengelo is gedaan” (einde citaat).

De commissie vindt het “waarschijnlijkheidsgehalte” in dit antwoord wel erg hoog. We komen er niet veel verder mee. Overigens moet de commissie van het hart dat de brief namens het college van 10 oktober 2012 (zie in de timetable onder hoofdstuk 2 van deze notitie) aan Beernink niet uitblinkt in helderheid en qua vermelding van sbi- codes in strijd is met informatie uit de brief van 9 (verzonden op 12) april 2013. In de brief van 10 oktober 2012 schrijft het college (citaat): “KDC de Toermalijn valt onder de sbi-code 853. Dit is de categorie kinderopvang. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt voor kinderen met een handicap. Hiervoor geldt tevens een afstand van 30 meter. Beide hebben dus een geluidsaspect om rekening mee te houden bij het opstellen van een bestemmingsplan. De bestemming van een naastgelegen perceel (woondoeleinden of bedrijfsdoeleinden) doet niet terzake. De afstanden blijven hetzelfde. Opmerking is wel dat het gevaaraspect bij de sbi-code 921, 922 een bijzonder aspect is om rekening mee te houden en dit heeft geleid tot een veilige afstand van 10 meter” (einde citaat, red.). Welke vereiste afstand moest Beernink uit deze passage afleiden, 10 of 30 meter? Uit deze brief althans is het de commissie niet duidelijk geworden. In de brief van 9 april 2013 (verzonden 12 april 2013) schrijft het college voor het eerst dat “In de VNG brochure Bedrijven en milieuzonering (versie 2001 valt het dagcentrum onder de groep Gezondheidszorg- en welzijnszorg en valt het onder de sbi-code 8512, 8513, zijnde “Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven” (einde citaat, red.).

Bij de uitvoering van het bouwplan van de Toermalijn heeft het college zich niet aan de normafstand van 10 meter gehouden. Het Groene Boekje hanteert de normafstanden tussen de verschillende gebouwen (Binnenveldweg 12-erfgrensde Toermalijn) overigens niet als wet, maar beschouwt deze als richtafstanden.

Deze richtafstanden worden erkend als hulpmiddel bij het maken van een afweging, maar afwijking ervan is, mits gemotiveerd, wel mogelijk. Het enkele feit dat de woning dichterbij ligt dan de richtafstand is dus niet direct een probleem, maar er moet dan wel gemotiveerd worden waarom er een kleinere afstand is aangehouden. Het gaat om de afstand tussen de grens van het perceel van het kinderdagcentrum en de gevels van de woningen. De richtafstand heeft geen betrekking op de afstand tussen het gebouw van het kinderdagcentrum en de eigen perceelgrens. De afstand tussen de woning Binnenveldweg 12 en de erfgrens had 10 meter moeten zijn. Die is nu 5.8 meter.

(Bron: Centrum voor Omgevingsrecht en -beleid / NILOS | Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie | Universiteit Utrecht).

De commissie heeft geen motivering voor afwijking van de normafstand in het dossier gevonden.

 

5.3 Mate van geluidsoverlast/ geluidmetingen.

De Commissie heeft zich uit zowel dossieronderzoek als op grond van de gehouden interviews een beeld proberen te vormen over de mate van geluidsoverlast die de heer en mevrouw Beernink sinds circa 2008 hebben ondervonden van het stemgeluid afkomstig van kinderen die spelen in de buitenruimte van de Toermalijn.

Uit het verslag van het interview met de heer en mevrouw Beernink d.d. 10 oktober 2014 blijkt dat er op het perceel naast hun woning een dagopvang voor ca. 80 zeer ernstig (meervoudig) gehandicapte kinderen, veelal met een zeer laag IQ is gevestigd. (…).De eerste jaren waren er vooral kleine kinderen die minder vaak dan nu buiten speelden. Vanaf 2009 kwam er een andere populatie. Steeds lawaaiiger en frequenter qua lawaai. Vandaar dat vanaf 2008 hun klachten zijn gaan spelen. (…) Het soort geluid heeft een indringend en zeer unheimisch karakter (het is niet eens altijd het volume van het geluid welke tot overlast leidt, maar oudere kinderen hebben wel een grotere klankkast waardoor de unheimische geluiden nog indringender worden). Beernink heeft geprobeerd aan de geluiden te wennen maar als blijkt dat je je daar niet voor kunt afsluiten ga je er instinctief op reageren, aldus de Beerninks. Gevolg: stress, verhoogde hartslag, hoge bloeddruk, frustratie, niet wetende wanneer de geluiden komen, hoe lang het duurt en wanneer het weer terugkomt of ophoudt. De familie Beernink laat een geluidsopname horen van kinderen die schreeuwen, opnamen van 2009 en later. Het is geen opname uit één stuk, maar meerdere opnames achter elkaar gezet (dit om een indruk te geven van de soort geluiden welke deze jongeren produceren). Ook heeft de Commissie een filmpje gezien waarin een situatie van een schreeuwend kind te zien is (kind is onherkenbaar): dit ter illustratie van de ervaren overlast. (…) De geluidsopnamen zijn van voor de plaatsing van de schutting. De schutting helpt wel, houdt ca. 16 dBA (Volgens bureau Tideman, de constructeur van de schutting is dit: 10 dBA) tegen op de gevel van de woning, maar niet in de tuin. In huis is het leefbaar als de ramen en dauerlufte dicht zijn maar de tuin geeft geen ontspannen verblijf, de sfeer van onaardse geluiden, zoals gillen, krijsen en kreunen, blijven een grote impact geven. (einde citaat, red.).

De locatiemanager van KDC de Toermalijn, waarmee de Commissie op 30 oktober 2014 een interview hield ontkent stellig dat er vanaf 2009 sprake is van een andere populatie in de Toermalijn. Zij meent dat momenteel de mate van geluidsoverlast voor de fam. Beernink minder is geworden, want de demping van het geluid als gevolg van de geplaatste schutting / kapschuur is zodanig dat het geluid nu zo is als ware er een afstand van 30 m, aldus de locatiemanager (zie het verslag van 30 oktober 2014). Er blijkt ingevolge dit verslag nu één keer in de 6 tot 8 weken informeel overleg, als goede buren. Sinds de mediation in juli 2013 is afgesloten en de afgesproken maatregelen zijn doorgevoerd heeft de fam. Beernink 5 keer gebeld met de locatiemanager, aldus het verslag. De meningen van de locatiemanager van de Toermalijn en die van de fam. Beernink spreken elkaar op dit punt tegen, alhoewel ook de fam. Beernink de Commissie liet weten dat de overlast momenteel wel iets minder is. Wat is waar?

De Commissie heeft aan de heer en mevrouw Beernink gevraagd waarom zij het plannen en organiseren van geluidsmetingen buiten zomervakantie om (zie onderstaand), wanneer het dagverblijf volop functioneert, eveneens tegenhielden. Dergelijke metingen horen naar de mening van de Commissie vertrekpunt voor welke oplossing dan ook te zijn. Volgens het verslag van een gehouden interview met de fam. Beernink op 10 oktober 2014 “wil men wel medewerking verlenen aan een objectieve geluidsmeting, maar wel in overleg met de advocaat. Alleen zal je dan zien dat de werkelijk aanwezige kinderen niet buiten zullen zijn. De Toermalijn wilde echter niet daaraan meewerken omdat dat “de privacy van de cliënten zou schaden“. Zo wilde (…de gemeente, red.) in de zomer van 2012 een gevelmeting doen. Maar iedere keer als er media-aandacht of een rechtszitting is, of wanneer de wethouder op bezoek is bij de familie Beernink of bij het KDC de Toermalijn, is het wonderbaarlijk zéér stil en zie je alleen die kinderen buiten die niet het excessieve lawaai maken wat wij nu al jaren zeer frequent horen” (einde citaat). Dus dhr. Beernink heeft een geluidsmeting nooit tegengehouden. Hij heeft alleen gewezen op het feit dat de meting wel op basis van de werkelijke situatie en omstandigheden moest worden gedaan. En dat er anders een door een geluidsbureau een  “bronmeting”  moest worden gedaan zodat dit geluidsbureau daarmee de geluidsoverlast in de tuin van dhr. Beernink kon berekenen. Noch de gemeente noch De Toermalijn hebben hieraan mee willen werken en hebben niet willen meewerken aan een onderzoeksopzet.

De Commissie stelt vast dat we omtrent dit aspect in het gerezen probleem pas duidelijkheid krijgen indien- in onderling overleg- door een gespecialiseerd bureau op verschillende momenten geluidmetingen, wellicht niet alleen op de gevels, maar (alternatief) ook tussen gevel en erfgrens worden gedaan. De toezegging van wethouder Lievers destijds om de kosten van dat onderzoek voor rekening van de gemeente Hengelo te nemen staat nog steeds. Het beste zou zijn om het met alle partijen eens te worden over wie de meting doet en hoe er waarom gemeten wordt en dat de heer en mevrouw Beernink zelf bepalen wanneer er gemeten wordt, zonder dat andere betrokkenen dat weten.

 

Stemgeluid/ handhavend optreden?

Het Activiteitenbesluit bevat expliciet een uitzondering voor stemgeluid van kinderen in het primair onderwijs en op de kinderopvang. Die uitzondering lijkt is bij het kinderdagcentrum voor verstandelijk gehandicapten niet van toepassing. Het Activiteitenbesluit bevat echter ook een algemenere uitzondering voor stemgeluid in artikel 2.18, lid 1 sub a: Bij het bepalen van geluidsniveaus blijft buiten beschouwing “het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein aangemerkt kan worden als een binnenterrein”. Ervan uitgaande dat het hier niet gaat om een  wordt het stemgeluid van de spelende kinderen naar de mening van de commissie niet meegerekend voor de geluidsnorm en hoefde het college uit dien hoofde ook niet handhavend op te treden. binnenterrein
(Nota van Toelichting op het activiteitenbesluit: “een buitenterrein is een voor het publiek toegankelijk terrein”. Dat is hier niet van toepassing, dus een binnenterrein, en wel handhaven). Duidelijk toch?
Daarbij geldt ook de regel: het bevoegd gezag (lees gemeente Hengelo) kan bij maatwerkvoorschrift gedragsregels en voorwaarden stellen ter beperking van stemgeluid als de afstand tot een gevoelig gebouw kleiner is dan 30 meter.

 

5.4 Rechtsbescherming voor de fam. Beernink?

5.4.1 Volgens de brief van Tomlow Advocaten van 22 februari 2012 heeft de fam. Beernink op 26 augustus 2002 te horen gekregen dat er geen reactie meer op het ontwerp- plan mogelijk was. Als dit zo is, dan is dat een foutieve mededeling geweest van ambtelijke zijde. Er waren op dat moment nog slechts zienswijzen ingediend. Een bezwaar tegen het ontwerp- bestemmingsplan dat vanaf 30 oktober 2002 vier weken ter inzage lag (dus t/m 26 november 2002) was op dat moment nog steeds mogelijk voor Beernink. Er is geen bezwaar ingediend tegen het ontwerpplan door de fam. Beernink. De Commissie vraagt zich in dit opzicht wel af of de heer of mevrouw Beernink al op 26 augustus 2002 bij de dienst SBO, toen nog aan de Reithstraat, is geweest. Of was het later? De Commissie heeft de heer en mevrouw Beernink daarover op 10 oktober 2014 vragen gesteld. Beernink is eind 2002 naar de gemeente gegaan, blijkens het verslag. “Augustus” is volgens algemeen spraakgebruik geen “eind 2002”.

 

5.4.2 De fam. Beernink had dus al sinds “eind 2002” contact over de planologische situatie in het gebied Kroeskarperstraat 11/ Binnenveldweg 12, zoals blijkt uit 5.4.1. De heer en mevrouw Beernink hebben tegen de aan de Stichting Dagcentra Twente op 19 juni 2003 verleende bouwvergunning geen bezwaar, noch beroep aangetekend.

 

5.4.3 Tegen het besluit op bezwaar van het college van 29 mei 2012 waarbij het verzoek van de heer en mevrouw Beernink om handhaving werd afgewezen hebben zij geen beroep bij de rechtbank ingediend. Juridisch gezien heeft ook dit afwijzende besluit van het college inmiddels formele rechtskracht gekregen en is het uit dien hoofde juridisch onaantastbaar geworden, ondanks dat er nog verschil van inzicht bestaat over de wijze van interpretatie van artikel 2.18, lid 1 van het Activiteitenbesluit.

 

5.5 Minnelijk of niet?

In de brief van 3 april 2012 schrijft het college dat er geen bereidheid bestaat om een financiële tegemoetkoming te verstrekken. De Toermalijn blijkt wel een financiële bijdrage in te willen zetten voor het realiseren van een schutting/geluidswal. De gemeente wil overigens wel meewerken aan een planologische procedure om de schutting te plaatsen. Met deze mededeling gaf de gemeente te kennen dat het conflict vanuit haar perspectief gezien niet (meer) op minnelijke wijze kon worden opgelost. De Commissie heeft zich afgevraagd of het probleem op dat moment uit onderhandeld was. Het college meende kennelijk van wel. De Commissie zet hier vraagtekens bij. Waarom zijn er bijvoorbeeld nooit- op m.n. voor het personeel van de Toermalijn onverwachte momenten- geluidmetingen verricht? Het was midden in de zomervakantie 2012 ook niet zo praktisch om geluidsmetingen te (doen) verrichten. Opvallend is ook dat het plannen en organiseren van geluidsmetingen gedurende de rest van het jaar, wanneer het dagverblijf volop functioneert, wordt tegengehoudendoor Beernink. Hij had daar onvoldoende vertrouwen in. Dhr. Beernink heeft een geluidsmeting nooit tegengehouden. Hij heeft alleen gewezen op het feit dat de meting wel op basis van de werkelijke situatie en omstandigheden moest worden gedaan. En dat er anders een door een geluidsbureau een  “bronmeting”  moest worden gedaan zodat dit geluidsbureau daarmee de geluidsoverlast in de tuin van dhr. Beernink kon berekenen. Noch de gemeente noch De Toermalijn hebben hieraan mee willen werken en hebben niet willen meewerken aan een onderzoeksopzet.

 

5.6 De rol van college en raad

5.6.1 De door het college genomen besluiten zoals die in het bovenstaande zijn vermeld zijn inmiddels juridisch gezien onherroepelijk geworden;

5.6.2 De beweegredenen die tot die onomkeerbare besluiten hebben geleid zijn op onderdelen onder de maat. De Commissie ziet hierbij niet zozeer op de juridische beslissing zelf, maar veel meer op de (bestuurlijke) motivering en de omgang met de betrokkenen daarbij die tot die besluiten hebben geleid. Procedures zijn soms stroef doorlopen. De Commissie wijst in dit opzicht naar de stroef verlopen bezwaarschriftenprocedure. Een voorbeeld daarvan is ook dat het college tot op de dag van vandaag niet in staat is geweest aan belanghebbenden uit te leggen wat de stedenbouwkundige ratio is (geweest) om de bestemming “woondoeleinden” om te zetten in “bedrijfsdoeleinden (2003) en vice versa (2007). Tijdens het interview op 10 oktober 2014 klaagde de familie Beernink bovendien over de vele tegenstrijdige berichten die de gemeente in de diverse brieven heeft opgenomen. Zo heeft de woning aan de Binnenveldweg 12 volgens de gemeente al 4 verschillende categorieën bedrijfsbestemming gehad. In vijf verschillende documenten worden door of namens het college verschillende benamingen van de Toermalijn met verschillende milieucategorieën vermeld. In het bestemmingsplan “Vossenbelt Kleine Wereld” wordt het dagcentrum (KDC) voor kinderen met een verstandelijke handicap “De Kleine Wereld” milieucategorie 2 gegeven. In het startdocument en het bestemmingsplan Hengelo Noord 2005-2007 wordt de Toermalijn “overige dienstverlening” genoemd en wordt milieucategorie 1 toegekend. In een brief van 23 januari 2012 heet het “school Toermalijn” en heeft die aanduiding milieucategorie 2. Volgens een brief van de burgemeester van 9 april 2012 staat de Toermalijn te boek als “artsenkliniek met dagverblijf” met milieucategorie 1 en tenslotte in een brief van 12 oktober 2012 heeft Kinderdagopvang “De Toermalijn” milieucategorie 2. Zowel de heer als mevrouw Beernink zijn als gevolg van dit soort tegenstrijdigheden zeer achterdochtig geworden naar diverse ambtenaren bij de gemeente.

 

5.6.3 De gemeenteraad besluit in zijn vergadering van 29 januari 2013 om de brief van de fam. Beernink van 10 januari 2013 die op de lijst van ingekomen stukken is geplaatst in handen van het college ter afdoening te leggen (informeren van de commissie Fysiek). De Commissie kan zich hierbij voorstellen dat de gemeenteraad in de marge van dit besluit toen al een aanwijzing aan het college zou hebben gegeven om te trachten het gerezen geschil in der minne te schikken. Het ging tenslotte toen al om een redelijk ingewikkelde, lang slepende zaak.

 

5.6.4 De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad heeft op de door haar aan het college gestelde vragen van 17 april 2014 geen antwoorden gekregen. Het college heeft verwezen naar het raadsonderzoek. In het licht van de onderzoekopdracht van de gemeenteraad aan de Commissie kan het niet zo zijn dat de Commissie nu de antwoorden voor het college moet formuleren. Het college heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. De Commissie meent dan ook dat de door GroenLinks gestelde vragen door het college alsnog zelf beantwoord moeten worden.

 

Onderzoekcommissie “de Toermalijn”

Namens deze,

B.G. van Wakeren

voorzitter

 

6.Bijlagen

Bijlage 1: Groene Boekje (1993/2001), met sbi- indelingstabel) De volledige SBI 1993 code, geldig vanaf januari 2002 staat op de CBS site. De daarbij behorende richtafstanden staan op de site van de VNG.

Bijlage 2: Verslaglegging van een gehouden interview met de heer en mevrouw Nijland op 18 september 2014;

Bijlage 3: Verslaglegging van gehouden interviews met de heer en mevrouw Beernink op 10 oktober en 12 december 2014;

Bijlage 4: Gespreksverslag van T. Tomesen en B. van Wakeren op 12 november 2014;

Bijlage 5: Verslaglegging van gehouden interviews met het hoofd en een medewerker van de afdeling REO van de gemeente Hengelo op 13 oktober en op 21 november 2014; Het verslag van het op 13 oktober gehouden interview ontbreekt, “de aantekeningen zijn kwijtgeraakt”. Het “interview” van 21 november betreft een tweetal schriftelijk beantwoorde vragen. Deze bijlage ontbrak bij de stukken en is later toegestuurd

Bijlage 6: Verslaglegging van een gehouden interview met de locatiemanager van de Toermalijn, op 30 oktober 2014;

Bijlage7: Verslaglegging van een telefonisch gesprek met de heer Jettinghoff, in het verleden werkzaam als directeur bij de Stichting Dagcentra Twente (tot ca. 2006) op 30 oktober 2014;

Bijlage 8: Verslaglegging van een gehouden interview met het hoofd en een medewerker van de afdeling Handhaving op 7 november 2014;

Bijlage 9: Verslaglegging van een gehouden interview met wethouder E. Lievers op 14 november 2014;

Bijlage 10: Verslaglegging van een gehouden interview met een medewerker van de afdeling Grondzaken op 5 december 2014; Deze bijlage ontbrak bij de stukken en is later toegestuurd.

Bijlage 11: Bestemmingsplan Vossenbelt, Kleine Wereld, kaart, voorschriften en toelichting;

 

Deze bijlagen liggen ter inzage op kamer 333 van het stadhuis.

Vastgesteld door de Commissie Toermalijn op 11 februari 2015/ mr. R.H. Plomp.

Stadhuis Postadres : Internet:

Burg. Jansenplein 1 Postbus 18, www.hengelo.nl 7550