Nieuws

20 december 2019

Wob verzoek ingediend bij de gemeente Hengelo.
Het betreft alle contacten in de periode 2018-2019 van o.a. burgemeester Schelberg met KinderDagCentrum de Toermalijn (onderdeel van Aveleijn)

 

9 december 2019

Collegevragen, ingediend door PVV en LokaalHengelo.

Link: Collegevragen 9 december 2019

Artikel Tubantia:

Link: https://www.tubantia.nl/hengelo/kwestie-beernink-weer-op-politieke-agenda-in-hengelo~a1a0dbcd/

 

3 december 2019

LokaalHengelo en PVV dienen Collegevragen in naar aanleiding van het in 2015 uitgebrachte feitenonderzoek van de commissie van Wakeren naar de vestiging van het KinderDagCentrum de Toermalijn. Er waren 2 onderzoeksopdrachten. Ten eerste: een reconstructie van de feiten die zich hebben voorgedaan bij en na de vestiging van het KDC. Ten tweede: is de vestiging van het KDC op basis van correcte regelgeving gebaseerd.

Op punt 1 stelt de commissie van Wakeren dat de reconstructie “op onderdelen” feiten opleveren die niet verklaren dat het KDC op juiste wijze door de gemeente Hengelo gefaciliteerd is.

Op punt 2 stelt de commissie dat de gemeente Hengelo destijds in 2000-2003 de wetgeving op correcte wijze heeft uitgevoerd door het KDC een tand/artsenkliniek te noemen waardoor het pal naast een woning neergezet kon worden.

Onlangs is gebleken dat de commissie die in zijn verslag meerdere keren de door de gemeente aangehaalde brochure “Bedrijven en milieuzonering” aanhaalt (per abuis?) verzuimd heeft om de ook in deze brochure vermelde uitspraak van de Raad van State te vermelden waarin staat dat een KDC  op minimaal 30 meter van een woning dient te staan (en dus ook geen tand/artsenkliniek is).

Dus de conclusie van beide onderzoeksopdrachten moet zijn  dat de gemeente niet juist gehandeld heeft bij de totstandkoming van KDC de Toermalijn op 5 meter afstand van een woning.

Dit lijkt een duidelijk geval van détournement de pouvoir (misbruik van bevoegdheden), dus niet meer in de orde van “juridisch trucje” maar pure misbruik!

“Burgemeester” Schelberg blijft bij hoog en laag beweren dat (“zijn ambtenaren”) de gemeente juist en correct gehandeld hebben met het bestemmingsplan.

Is dat integer en “naar eer en geweten”?

 

24 oktober 2019

Handhavingsverzoek ingediend om KDC de Toermalijn te laten sluiten aangezien het daar gefaciliteerd is in strijd met het bestemmingsplan.

Het handhavingsverzoek is naar gemeente Hengelo verstuurd met het verzoek om het aan alle raadsleden te verstrekken. Bijgaand is de tekst van het bericht aan alle raadsleden.

Link: Uitleg problematiek gericht aan alle raadsleden 24 oktober 2019

 

14 oktober 2019

Bezwaar ingediend tegen het nieuwe bestemmingsplan waarmee de gemeente Hengelo probeert om, geheel tegen alle wettelijke regels in, KDC de Toermalijn pal naast onze woning te vergunnen. Dit maal door het een gewoon regulier Kinderdagverblijf te noemen.

 

29 november 2018

Afwijzing klacht door Overijsselse Ombudsman, dhr. Piet Jansen. De klacht zou betrekking hebben op het Raadsonderzoek uit 2015 en hij neemt  de klacht alsnog niet in behandeling. Dus eerst instemmen met de klacht, daarna als dhr. Schelberg een brief stuurt aan dhr. Jansen dat hij geen onderzoek mag verrichten, de oren laten hangen en terugtrekken.

Dat is de Overijsselse Ombudsman, erkennen dat dhr. van Wakeren en dhr. Eeftink op dubieuze manier essentiële bewijsstukken uit het Raadsonderzoek gehouden hebben maar er niets mee doet omdat de gemeente zegt dat het betreffende corrupte feit ouder dan een jaar is.

Dus het meest essentiële Kamer van Koophandel document dat bewijst dat Kinderdagcentrum de Toermalijn een zware milieucategorie heeft en niet zogenaamd een Tand(artsen)kliniek met een lage milieucategorie is mag niet onderzocht worden.

En zo kan de “betrouwbaarheid” van het Raadsonderzoek niet worden betwist.

Zo werkt dat in Hengelo.

Link: Ombudsman, afwijzing klacht Raadsonderzoek

 

1 oktober 2018

Tot op heden taal nog teken vernomen van de gemeenteraad m.b.t. de Overijsselse Ombudsman-klacht welke ruim 2 maanden geleden al naar het College en de Raad is verstuurd.

Van: Overijsselse ombudsman [mailto:info@overijsselseombudsman.nl]
Verzonden: maandag 23 juli 2018 10:45
Aan: ‘Bert Beernink’ 
Onderwerp: 2018 042 uw klacht over Hengelo

Geachte heer en mevrouw Beernink,

De Ombudscommissie heeft besloten uw klacht in behandeling te nemen. Wij hebben uw klacht en de toelichting daarbij nu eerst voor reactie voorgelegd aan de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,

Ida van den Enk

Secretariaat  Overijsselse Ombudsman

tel. 0572 – 352 687

www.overijsselseombudsman.nl

info@overijsselseombudsman.nl

 

26 juli 2018

Anonieme brief van een ex-ambtenaar Ruimtelijke Ordening die erkent dat de gemeente Hengelo gesjoemeld heeft met de totstandkoming van KDC de Toermalijn.

 

12 juli 2018

Klacht ingediend bij Overijsselse Ombudsman naar aanleiding van het niet deugdelijk en niet integer uitgevoerd “Raadsonderzoek vestiging de Toermalijn” op 5,8 meter van ons woonhuis.

 

14 juni 2018

Brief van burgemeester Schelberg ontvangen waarin hij meedeelt vooralsnog geen mediationgesprekken te willen gaan voeren.

Hij geeft aan dat hij pas wil gaan praten als de artikel 12 Sv. procedure vanwege zijn Smaad en Laster uitingen afgelopen is.

Maar wat nu als deze procedure ertoe leidt dat hij voor Smaad en Laster vervolgd gaat worden?

 

24 mei 2018

Afwijzing gekregen van Afdelingshoofd Ruimte en Bouwen, mw. E. Kemerink op Schiphorst op onze ingediende zienswijze m.b.t. het realiseren van een nieuwbouwwoning op minder dan 30 meter van KDC de Toermalijn.

In de afwijzing worden opnieuw pertinente onwaarheden/leugens geschreven en de regels van de Ruimtelijke Ordening op een ernstig niet-integere wijze vernacheld.

Ook wordt het “geluids”rapport van Alcedo weer van stal gehaald terwijl dit rapport juist ernstig bekritiseerd wordt door de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

De gemeenteraad, ons controlerend orgaan, doet niets met deze informatie.

Link: Afwijzen zienswijze Brusselstraat 2018

 

17 maart 2018

Bron: Tubantia 17 maart 2018

 

 

16 maart 2018

Nieuw spandoek geplaatst

 

 

4 maart 2018

Spandoek geplaatst

 

28 februari 2018

Bron: Tubantia

 

26 februari 2018

Omdat de burgemeester in eerste instantie gereageerd had met o.a. het opnieuw stellen van voorwaarden hebben wij niet direct gereageerd.

Naar aanleiding van berichten die wij van een raadslid van Lokaal Hengelo vernomen hadden waarin de burgemeester bij hem aangaf geen voorafgaande eisen te stellen hebben wij onderstaande brief alsnog aan hem en de voltallige Raad verzonden.

 

 

29 januari 2018

Brief Schelberg 290118 Brief Schelberg 21 december 2017 2

 

7 januari 2018

Reporter Radio

Radio uitzending waarin Gerard Smink de zaak Gemeente Hengelo/Beernink belicht.

Link: Reportage Radio 1 “de zaak Beernink”

 

4 januari 2018

Mag een burgemeester liegen en bedriegen?

Accepteert de gemeenteraad dit?

Accepteert de Hengelose kiezer dit?

Bron: Tubantia

 Tubantia 4 januari 2018

 

3 januari 2018

Logo rtvOost

 

3 januari 2018

Deze, kennelijk demotiverend bedoelde, brief ontvingen wij vlak voor de kerstdagen. Er wordt door Schelberg aangegeven dat er geen nader onderzoek naar de vestigingsperikelen van KDC de Toermalijn ingesteld wordt. En dat hij dat in een afsluitend gesprek wil mededelen.

Goede feestdagen?

Brief Schelberg 21 december 2017 2

 

3 januari 2018

Bron: Tubantia

Tubantia 030118

 

2 januari 2018

Hieronder de persverklaring inzake de  strafklacht ex artikel 12 Sv. tegen de burgemeester van de gemeente Hengelo, de heer S.W.J. Schelberg inzake smaad en/of laster welke vandaag is ingediend bij het gerechtshof Arnhem door onze advocaat, dhr. B. Tomlow.

 

PERSVERKLARING

Heden heeft ondergetekende als raadsman van de familie Beernink te Hengelo een strafklacht ex artikel 12 Sv. ingediend bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Locatie Arnhem.

De familie vraagt het Hof opdracht te geven aan het Openbaar Ministerie om de burgemeester van de gemeente Hengelo, de heer S.W.J.G. Schelberg, strafrechtelijk te vervolgen wegens smaad en/of laster.

De familie is slachtoffer geworden van de gemeente Hengelo, die in 2002/2003 door manipulaties met een bestemmingsplan veroorzaakt heeft dat pal naast de woning van de familie een kinderdagcentrum (KDC) gebouwd kon worden voor maximaal 80 cliënten (kinderen tussen 0 en 19 jaar, die (meervoudig) verstandelijk beperkt zijn). De bouw heeft kort nadien plaatsgevonden. Deze bouw werd mogelijk, omdat de gemeente een bedrijfsbestemming gaf aan de woning van de familie, terwijl daar geen sprake van was. Daardoor kon het KDC met lichtere milieunormen gebouwd worden. Tevens werden de kaders van de ruimtelijke ordening niet nageleefd. De stiekeme bestemmingsplanwijziging heeft plaatsgevonden in de tijd tussen de aankoop van de woning en de ingebruikneming door de familie.

De gevolgen voor de familie zijn desastreus, zowel wat hun woongenot betreft, als de economische schade.

De kinderen die op het KDC verblijven (zij zijn vrijgesteld van leerplicht) veroorzaken  onvoorspelbaar indringende “oer”geluiden, zoals krijsen, gillen, kreunen, schreeuwen. Zij verblijven zes dagen per week (tussen 09.00 en ongeveer 15.30 uur) gedurende 52 weken in het KDC.

Toen de familie het gesjoemel met het bestemmingsplan wilde nazien in het archief van de gemeente bleken alle relevante documenten van die periode verdwenen.

Door de machinaties van de gemeente is de WOZ-waarde van de woning met circa € 600.000,= afgewaardeerd, waardoor de familie als het ware gegijzeld is, los van de dagelijkse overlast.

Ondanks inspanningen van de minister van Binnenlandse Zaken, de Commissaris van de Koning, de Nederlandse Stichting Geluidshinder, huisarts van de familie en de schadespecialist, de heer Drost, om tot een oplossing met de familie te komen, heeft de burgemeester alleen maar één reactie, en dat is: er is sprake van een burenruzie, de gemeente heeft naar behoren gehandeld en de familie moet psychiatrisch nagekeken worden.

In een gesprek met de huisarts en een derde heeft de burgemeester, in aanwezigheid van het hoofd Handhaving van de gemeente, allerlei onware mededelingen ten detrimente van de familie gedaan, waaronder de valse beschuldiging dat de familie ambtenaren en de burgemeester met de dood zou bedreigen. Feitelijk had een hoge ambtenaar van de Commissaris van de Koning – goed bedoeld – naar de gemeente zijn bezorgdheid uitgesproken over de mentale gesteldheid van de familie als gevolg van de ellende waarin de gemeente de familie gebracht had en dit werd door de burgemeester vertaald als een doodsbedreiging door de familie, waarna hij vervolgens de politie op de familie afstuurde.

Deze valse beschuldiging is door de burgemeester ook naar voornoemde heer Drost geuit, die mede als gevolg van deze mededeling besloten had zijn werkzaamheden voor de familie te staken.

Feitelijk demoniseert en incrimineert de burgemeester de familie.

Op grond van het vorenstaande heeft de familie heden het beklag bij het Hof ingediend.

Utrecht, 2 januari 2018

Bernard Tomlow

 

 

21 december 2017

Dhr. Bas van Wakeren  (voorzitter van dit “raadsonderzoek” en lijsttrekker van ProHengelo) loopt met een mapje rond waarin de bedrijfsactiviteit van KDC de Toermalijn zogenaamd een: Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven genoemd wordt. Deze activiteit stond in de merkwaardige en dubieuze bestemmingsplan verandering in 2002 welke diende om KDC de Toermalijn midden in een woonwijk te faciliteren, op ons perceel Binnenveldweg 12 als “bedrijfsmatige activiteiten uit te mogen voeren”. Ondanks dat deze man bliksems goed weet dat het KDC als “Dagverblijf voor verstandelijk gehandicapten” aan de Kroeskarperstraat 11 gevestigd is blijft hij de Raad en iedereen misleiden.

En nog steeds staat KDC de Toermalijn in het bestemmingsplan Hengelo Noord met een verkeerde milieu categorie zogenaamd op ons adres  gevestigd.

Dit bestemmingsplan Hengelo Noord  is inmiddels al bijna 10 maanden verlopen waardoor de gemeente geen leges bij bouw en verbouw werkzaamheden mogen innen. Niet dat de gemeente zich daar iets van aan trekt. Na het verlopen van het bestemmingsplan afgelopen maart 2017 zijn ze gewoon doorgegaan met het onrechtmatig innen van leges.

Als de gemeente het nu wil gaan actualiseren kunnen wij alsnog in bezwaar gaan tegen de orechtmatige situatie van KDC de Toermalijn. Het kost de gemeente Hengelo ongeveer een kwart tot een half miljoen per jaar aan gemiste leges. Maar ja, de ambtenaren zullen nooit hun ongelijk en gesjoemel m.b.t. de vestiging van dit KDC erkennen.

Daarbij komt ook nog dat de huizen/bouwpercelen aan de Kroeskarperstraat, Vossenbeltweg en Brusselstraat welke op korter dan 30 meter van KDC de Toermalijn gelegen zijn in bezwaar tegen het nieuwe bestemmingsplan van dit KDC kunnen gaan.

 

11 november 2017

Toch merkwaardig dat Schelberg die tijdens de vergadering stelt dat de fam. Beernink geen cent krijgt, het hele geval bespottelijk vindt en tevens beweert dat het Raadsonderzoek eerlijk en volledig was. Ook wilde hij niets horen over geluidsoverlast en mocht de brief van dhr. Tenten niet geciteerd worden omdat dit “de privacy van de Toermalijn ernstig kwetst”.

En de raad stelde voor om deze burgemeester als “mediator” te laten gaan bemiddelen?

Tubantia 11 november 2017

 

10 november 2017

radiohengelotv-logo

http://www.radiohengelotv.nl/beerninks-krijgen-hulp-van-buurman-toermalijn-in-hengelo/nieuws/item?1022195

 

4 november 2017

Ingezonden brief van dhr. Tenten, buurman naastgelegen KDC Toermalijn:

Beste raadsleden, bestuurders van de gemeente Hengelo,

Naar aanleiding van de 2 artikelen in de TC Tubantia van afgelopen week (zie bijlagen) stuur ik jullie ook onderstaande mail om mee te wegen bij jullie besluitvorming in de komende raadsvergadering van dinsdag 7 november. De bevindingen naar aanleiding van de kwestie Harink lijken mij een mooi referentiekader voor de beoordeling van de gang van zaken in de kwestie Beernink. Hopelijk is er voldoende leergeld betaald om tot een rechtvaardige afhandeling te komen in deze kwestie.

Ik wens jullie veel wijsheid toe.

Met vriendelijke groet,

Gerard Tenten

 

Wij kennen de familie Beernink en hun situatie. Wij zijn òòk naaste buur van kinderdagcentrum ‘de Toermalijn’ van stichting Aveleijn. Wij wonen aan de Belgradostraat 59 en onze tuin ligt op ongeveer 20 meter afstand van het speelterrein van het kinderdagcentrum. Wij horen ook van ’s morgensvroeg tot ’s middags 16:00 uur de ‘geluiden’ die deze kinderen produceren. Naast de gewone geluiden van spelende kinderen horen wij ook voortdurend zeer ‘onprettige’ geluiden die niet de fijnste associaties oproepen! Daarnaast duurt het speelkwartier niet 2 keer 15 minuten maar zo’n beetje de hele dag en dat 6 dagen in de week, inclusief de vakanties! In de tuin zitten is daardoor niet prettig en dat is overdag dan ook niet te harden.

Wij begrijpen de familie Beernink dan ook héél goed. Echter, wat in deze kwestie vooral speelt, is dat het probleem niet bij de familie Beernink begint maar bij de handelswijze van de gemeente Hengelo die meende zich niet aan de voorschriften te hoeven houden en achteraf geprobeerd heeft wat ‘krom is, recht te breien’ door het bestemmingsplan te wijzigen op een zèèr doortrapte wijze. De Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, t.w.: het Zorgvuldigheidsbeginsel, het Rechtszekerheidsbeginsel, het verbod op Détournement de Procédure, het Vertrouwensbeginsel (formeel en materieel), het Evenredigheidsbeginsel, het Fair-Play beginsel en het Verbod van Détournement de Pouvoir’, zijn alle min of meer met voeten getreden wat het gemeentebestuur zèèr kwalijk te nemen is.

Het is kortom niet in het belang van de burgers geweest hoe hier de gemeente heeft gemeend te moeten handelen. De huidige burgemeester de heer drs. W.J.G Schelberg is eerst het ontstaan van de problematiek rondom de Toermalijn dossierhouder geworden, m.a.w. hij is niet de medeveroorzaker van deze kwestie. Toch is zijn benadering dermate persoonlijk dat de gewenste professionele distantie niet in acht wordt genomen en hij de kwestie heeft laten escaleren i.p.v. zorgvuldig af te handelen met respect voor alle betrokkenen. George ten Brummelhuis heeft als fractielid van Burger Belangen ervaren waartoe dit heeft geleid (kwestie terrassenbeleid). Door deze onprofessionele houding en het in diskrediet brengen van de familie Beernink heeft hij zijn functie van ‘burgervader’ tevens in diskrediet gebracht. In plaats van boven de partijen te staan en de partijen te verbinden heeft hij deze kwestie tot een persoonlijke strijd gemaakt die hij hoe dan ook wil winnen! Uiteindelijk zal deze aanpak alleen maar leiden tot persoonlijke verliezen met de familie Beernink als eerste slachtoffer.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om het voortreffelijke werk van de stichting Aveleijn dat voor goede kinderopvang wil zorgen voor ouders die het toch al zo zwaar hebben. Nee het gaat hier om zorgvuldigheid naar alle betrokken partijen! Zo’n zorgcentrum had nooit, maar dan ook nooit op 5 meter afstand van een woonhuis gebouwd mogen worden! Door manipulatie met regels en het aanbieden van stukjes grond (‘zwijggeld’?) aan de bewoners van de Belgradostraat heeft de gemeente Hengelo gemeend ‘alles’ recht te kunnen breien. Het dossier van CDA raadslid Harink laat zien dat de wet voor iedereen geldt en dat de uitvoering ervan voor iedereen op dezelfde wijze dient plaats te vinden.

Het zou de gemeente sieren om na het dossier Harink en de lessen die daaruit getrokken zijn, opnieuw bij zichzelf te rade te gaan om te corrigeren wat ooit fout is gegaan. Het gemeentebestuur is er vóór en nàmens de burgers uit Hengelo die ten alle tijden mogen vertrouwen op een integere afhandeling van kwesties, zaken die de gemeente politiek betreffen.

Onze suggestie: laat de gemeente de woning kopen voor de prijs die de familie Beernink heeft betaald en laat de gemeente er een ontmoetingscentrum voor de wijk Slangenbeek van maken. Dan kan een dikke streep onder dit dossier worden gezet en kan de gemeente haar aandacht richten op zaken als bijvoorbeeld het stadscentrum. De familie Beernink zal dan ook verder kunnen maar zullen nog lang de gevolgen met zich meedragen die deze ‘smerige kwestie’ hen heeft bezorgt.

Met vriendelijke groet,

Familie Tenten

Contactpersoon: drs. G.H.E. (Gerard) Tenten

Bestuurskundige/organisatieadviseur

 

1 november 2017

Onbegrijpelijk.

Als je maar weigert om te gaan onderzoeken vind je niets en hoef je dus ook niets te doen.

Hengelose bestuurders ten voeten uit.

En zo schoffel je dus gesjoemel onder het tapijt.

Tubantia 1 november 2017

 

31 oktober 2017

Vandaag stuurde de Nederlandse Stichting Geluidshinder onderstaand verzoek aan alle gemeenteraadsleden van Hengelo.

Beste dames en heren van de Hengelose gemeenteraad,

Via deze weg doe ik vanuit de Nederlandse Stichting Geluidshinder een moreel appel op u om volgende week, 7 november 2017, de bijgevoegde motie te steunen.

Met het steunen van deze motie kunt u zorgen dat ervoor eens en altijd duidelijkheid (en een oplossing) komt in de kwestie tussen de gemeente Hengelo en de fam. Beernink inzake het Kinderdagcentrum De Toermalijn te Hengelo.

Mocht u vragen hebben over de geluidshinder die zij het gehele jaar door, 6 dagen per week, ondervinden dan hoor ik dat graag.

Bedankt alvast voor de aandacht.

Met een vriendelijke groet,

Ing. Erik Roelofsen B.Sc.

Directeur NSG

0622912117

————————————

Nederlandse Stichting Geluidshinder

Postbus 381

2600 AJ  DELFT

0153010235 (Ma-Wo-Do)

info@nsg.nl

 

30 oktober 2017

Tubantia 30 oktober 2017

 

29 oktober 2017

GEZAMENLIJK PERSBERICHT : Lid van Veen | Lokaal Hengelo | ChristenUnie | Lijst Horsthuis

‘ BEERNINKDOSSIER LAKMOESPROEF VOOR HENGELOSE RAAD ‘

Hengelo – Vier fracties, te weten Lid Van Veen, LokaalHengelo, ChristenUnie en Lijst Horsthuis hebben een motie in voorbereiding die moet leiden tot een raadsenquête en de inrichting van een daarbij horende enquêtecommissie. Die commissie moet onderzoek gaan doen naar wat er allemaal mis is gegaan in het dossier van de familie Beernink. ‘Er is inmiddels overeenstemming over een ontwerptekst en andere fracties zijn en worden aangezocht en aangespoord voor steun aan deze broodnodige motie’ , aldus Leo Janssen van LokaalHengelo

Geschrokken

De fracties zijn geschrokken van de wijze waarop het college om is gegaan met een ultieme poging van demissionair minister Plasterk om recht te doen aan de Beerninks. Mondelinge vragen van Lid Van Veen en LokaalHengelo daarover brachten het college niet op andere gedachten en de oproep van ChristenUnie voorman Egbert Alkema om nog één keer iets te doen kon alleen maar rekenen op een sterke afrader van burgemeester Schelberg: Citaat: ‘Ik raad u af om niet verder in deze vlek te wrijven’.

Onderzoek

Maar Van Veen, Janssen, Alkema en Horsthuis leggen dat advies naast zich neer. Ze zijn het met de familie Beernink eens dat nog niet alles dat binnen de mogelijkheden van de gemeenteraad ligt, gedaan is. Leo Janssen: ‘Er is weliswaar een raadsonderzoek uitgevoerd, maar met de uitkomsten daarvan is de onderste steen niet boven gekomen en dat moet wel gebeuren’. Ook zijn er stukken spoorloos verdwenen. Horsthuis vult aan: ‘ Dit dossier kent alleen maar verliezers’.

Raadsenquête

Om de onderste steen boven te krijgen is volgens de gemeenteraadsleden een raadsenquête nodig. Egbert Alkema: ‘Een raadsenquête is te vergelijken met een parlementaire enquête en verplicht mensen die opgeroepen worden door de enquêtecommissie te verschijnen, onder ede te getuigen en mee te werken aan het onderzoek’. Van Veen vult aan: ’De raadsenquête is het ultieme instrument voor een gemeenteraad die zijn controlerende taak serieus wil uitvoeren. Nu de Beerninks uitgeprocedeerd zijn en de gemeenteraad als enige orgaan nog aan zet is, moet het als sluitstuk van onze controlerende taak worden ingezet’ . 2

Geschiedenis

Voor een raadsenquête is een meerderheid in de gemeenteraad nodig. De samenwerkende raadsleden rekenen er op dat die zich aftekent op het moment dat de motie in stemming wordt gebracht. Van Veen: ‘Het dossier van de familie Beernink is de lakmoesproef voor de Hengelose gemeenteraad. Wat hun is overkomen kan elke andere Hengeloër ook zomaar gebeuren. Hengeloërs moeten daarom weten wat ze – als hen net zoiets overkomt als de Beerninks – van de politiek mogen verwachten. Daarom zullen we om een hoofdelijk stemming vragen’. Mocht er een meerderheid gevonden worden voor de motie dan zal deze volgens Leo Janssen de geschiedenis ingaan als de eerste motie in Hengelo die leidt tot de inrichting van een raadsenquête: ‘Een historisch moment in de democratie van Hengelo!’

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Ben van Veen : 06 46 08 29 01, Leo Janssen : 06 -54 32 35 90, Egbert Alkema : 06 – 81 20 15 38 of Stan Horsthuis : 06 25 00 67 80

 

 

28 oktober 2017

Vandaag is door een viertal fractie een Motie opgesteld met het verzoek een Raadsenquete te starten om een oplossing te creëren om deze lang slepende kwestie te beëindigen.

Overwegende dat:

 • Op 23 mei 2017 minister Plasterk het College heeft verzocht om in de casus Beernink een “voor alle partijen bevredigende oplossing” kan worden bewerkstelligd en hiervan “geen ongewenste precedentwerking uit hoeft te gaan”.
 • Zowel de Rechter als het GBT, nog na het Raadsonderzoek, de waarde van de woning van de familie Beernink aanzienlijk lager bepaald heeft, vanwege de aanwezigheid en de geluidsoverlast van het naastgelegen KinderDagCentrum.
 • De onderzoekscommissie van de Raad op 18 februari 2015 concludeert dat op een aantal essentiële onderdelen beweegredenen tot besluiten hebben geleid die onder de maat zijn.
 • Ook in het Raadsonderzoek niet duidelijk is geworden waarom KDC de Toermalijn is ingedeeld in milieucategorie 1 en waarom niet is voldaan aan de minimale afstand van het KDC tot de woning van de familie Beernink, nog eens bevestigd in de conclusie van de Nederlandse Stichting Geluidshinder in haar rapport van 9 februari 2016.
 • Of er al dan niet vermeende geluidoverlast zou plaatsvinden, onverlet laat, dat ook de onderzoekscommissie constateert dat er “onvolkomenheden in de besluitvorming zijn gebleken”.
 • Een Raadsenquete aan een mogelijke oplossing kan bijdragen, die door alle partijen wordt geaccepteerd en daarmee een streep onder deze slepende kwestie kan worden gezet.

Constaterende dat:

 • De “kwestie Beernink” zich al jaren voortsleept.
 • Er in deze kwestie alleen maar verliezers zijn.
 • In het Raadsonderzoek is gebleken dat belangrijke documenten uit het dossier zijn verdwenen.
 • Het bestemmingsplan Hengelo Noord per 20 maart 2017 geactualiseerd had moeten zijn.

Draagt het College op:

 • Het “dossier” van de familie te heropenen en klaar te maken voor een Raadsenquete.
 • Een commissie te benoemen en deze opdracht te geven een Raadsenquete uit te voeren aangaande voornoemd dossier.
 • De Commissie voor te stellen zich te laten begeleiden door een extern bureau.
 • De Enquêtecommissie in dit verband de faciliteiten te verlenen die nodig zijn voor openbare verhoren.
 • Er zorg voor te dragen dat nog in deze zittingsperiode van deze Raad dit proces kan worden afgerond.

 

 

23 augustus 2017

Binnen twee weken al een afwijzing op het Handhavingsverzoek gekregen, deze afwijzing staat bol van tegenstrijdigheden.

De gemeente heeft een duur bureau uit Utrecht ingehuurd (Hiemstra en de Vries, gespecialiseerd in o.a. de nieuwe Omgevingswet) om het bestemmingsplangesjoemel m.b.t. de Toermalijn op te lossen.

Het mag de gemeente wat kosten om het gesjoemel m.b.t. de vestiging van het KDC de Toermalijn weg te moffelen.

Gemeente Hengelo mag geen leges meer heffen op bouw- en verbouwaanvragen binnen het bestemmingsplan Hengelo Noord omdat dit bestemmingsplan al sinds 20 maart 2017 verlopen is.

Pas vanaf het moment dat het ze lukt om de Toermalijn te legaliseren mogen zij weer leges gaan heffen.

Aangezien dat wellicht nog vele jaren zal duren gaat het de gemeente vele tonnen kosten aan gederfde leges.

 

 

9 augustus 2017

Handhavingsverzoek ingediend vanwege de niet toegestane activiteiten van het KDC de Toermalijn.

De Toermalijn is daar gevestigd in strijd met het bestemmingsplan.

De gemeente verzocht om tot onmiddellijke sluiting van het KDC over te gaan.

Link: Handhavingsverzoek 9 augustus 2017

 

27 juli 2017

Afwijzing van gemeente Hengelo aan het nadrukkelijke verzoek van Minister Plasterk om een oplossing te zoeken in de woonsituatie van de familie Beernink omdat: het Raadsonderzoek ertoe geleid heeft dat alle procedures m.b.t. de vestiging van de Toermalijn uitvoerig bestudeerd zijn, en dat er geen onvolkomenheden in de besluitvorming zijn gebleken.

Merkwaardig dat in ditzelfde Raadsonderzoek o.a. gesproken wordt:

1: dat niet gebleken is waarom dit KDC bij de verhuizing ineens van een milieu categorie 2 (30 meter) naar milieu categorie 1 (10 meter) veranderd is.

2: zelfs volgens de regels van de Ruimtelijke Ordening afgeweken is naar ongeveer 6 meter zonder enige, verplichte, onderbouwing (onrechtmatige overheidsdaad?).

3: communicatie van gemeente Hengelo in dit dossier niet accuraat en niet eenduidig is, aangezien erg vaak wisselende antwoorden en foute verklaringen door gemeenteambtenaren zijn gegeven.

En dan hebben wij het nog niet over de door de commissie bewust weggelaten dossierstukken. (zoals bijv. de inschrijving bij de KvK van de Toermalijn, SBI code 87200 milieu categorie 2!, en niet een zogenaamde tandarts/artsenkliniek met een milieu categorie 1!)

Het is niet alleen president Trump die nep-nieuws creëert , ook burgemeester Schelberg is overduidelijk bezig om zijn eigen nep-informatie te verspreiden .

Het college van burgemeester en wethouders geeft zo een geheel eigen draai aan de conclusie van het Raadsonderzoek.

Reactie Hengelo

 

12 juli 2017

Slide0001   Maar….burgervader Schelberg van Hengelo hult zich in stilzwijgen!

.

.

Volkskrant 12 juli 2017

Link: Volkskrant 12 juli 2017

 

 

6 juli 2017

Burgemeester Schelberg verklaart in Raadsvergadering niets aan het dossier Beernink te gaan veranderen. De Raad wordt dringend verzocht om niet in deze “schandvlek” te gaan wrijven.

En zo wordt het corruptie handelen van deze gemeente alweer onder het vloerkleed geveegd.

Tubantia 6 juli 2017

 

1 juli 2017

De krant Tubantia doet melding van de door het College verzwegen brief van Plasterk.

Tubantia 1 juli 2017

 

23 mei 2017

Minister Plasterk doet een nadrukkelijk voorstel aan gemeente Hengelo om onze zaak op te gaan lossen en zo een win-win situatie te creëren.

Link: Brief minister Plasterk

 

 

6 april 2017

En is dit waar de Hengelose politiek trots op is?

Tubantia, 6 april 2017

Link: Gemeente wil fouten niet oplossen

Tubantia 6-7 april 2017 1 Tubantia 6-7 april 2017 foto

 

 

5 april 2017

Is dit waar Hengelose  ambtenaren trots op zijn?

Of etaleren ze hiermee hun “macht”.

Iedereen weet inmiddels dat de vestiging van De Kleine Wereld/Toermalijn stinkt, maar oplossen…?

Artikel Tubantia:

Tubantia 5 april 2017        Tubantia 050417 02Advocaat Bernard Tomlow

Link naar het BMC rapport: 2091636 Rapportage BMC externe audit processen keten RO

 

25 oktober 2016

Artikel Tubantia:

tubantia-25-oktober-2016

 

19 oktober 2016

Alweer rommelt de gemeente Hengelo met feiten en gegevens om hun zogenaamd “gelijk” aan te tonen.

Het door het bedrijf Alcedo, in opdracht van de gemeente, uitgebrachte geluidsrapport wordt door de NSG naar het “Rijk der fabelen” verwezen.

De ambtenaren blijven sjoemelen om de absurde en zeer ongezonde situatie, waar wij door hun handelen in terecht zijn gekomen, te maskeren.

Nog steeds weigert de gemeente te reageren dan wel met ons in gesprek te komen om deze onrechtmatige situatie van een KinderDagCentrum met 80 ernstig verstandelijke gehandicapte jongeren op 5 meter afstand van onze woning op te lossen.

NSG logo

Link: reactie-nsg-op-geluidonderzoek-alcedo-en-raadsvragen

 

 

27 augustus 2016

De gemeente Hengelo heeft “genoeg van de Beerninks”. Nadat ze ons eerst met hun bestemmingsplan gesjoemel voor minimaal € 400.000 benadeeld heeft moeten wij in een onleefbare woonklimaat blijven zitten door onze “buren”.

En dat overkomt je in een rechtsstaat, je reinste corruptie van deze burgemeester, wethouders en hun ambtenaren.

 

Artikel Tubantia:

Tubantia 27 augustus 2016

 

12 augustus 2016

(Berichten n.a.v. uitspraak Hof inzake WOZ beroep afgelopen jaar)

Link:  Tubantia 12 augustus 2016

Tubantia 12 augustus 2016

 

Link:   RTV Oost 11 augustus 2016

RTV Oost 11 augustus 2016

 

29 juni 2016

Tubantia:

CU in de bres 290616

 

7 mei 2016

Ondanks inmenging van onze huisarts weigert burgemeester Schelberg in gesprek te komen. Hij schetst de huisarts af als “onprofessioneel” en verklaart dat een huisarts zich niet in onze zaak mag mengen.

“De brief van de huisarts heeft de burgemeester niet verspreid onder de raadsleden omdat hij vond dat de huisarts buiten de eed ging en ter bescherming van haar en jullie privacy”.

13112819_1351682834847081_2830592454838403640_o

 

22 april 2016

Hofzaak, art. 12 procedure, door advocaat Tomlow bij Rechtbank Arnhem.

Foto Rechtbank

Meer dan 7 punten (zoals valsheid in geschrifte) aangevoerd opdat justitie actie gaat ondernemen om de malafide praktijken van gemeente Hengelo te onderzoeken.

 

 

19 april 2016

Uitzending Hart van Nederland

Aanbieden petitie Tweede Kamer commissie voor Infrastructuur en Milieu.

Hart van Nederland volgde ons toen wij de petitie en het rapport van de NSG aanboden.

Link: SBS6 Hart van Nederland

 

 

18 april 2016

Uitzending RTV Oost

Logo rtvOost

Link: Nieuwsuitzending RTV Oost

 

 

31 maart 2016

Een reactie op Facebook, n.a.v. onderstaande brief van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken: (Bron: Rechtvaardig Staphorst)

In Nederland heb je tal van opties: Allereerst kun je een klacht indienen bij de gemeente Hengelo. Zie je het voor je in deze casus? Maar afijn, als die klacht niets uithaalt kunnen burgers in Hengelo alleen maar naar de Overijsselse Ombudsman. Die stap heeft Beernink gemaakt. Heeft niets uitgehaald. Het is voor burgers van Hengelo verboden om naar de Landelijke Ombudsman te gaan. Dan kun je het ook nog proberen bij het Inter Bestuurlijk Toezicht van de Provincie Overijssel. Maar die zegt dat ze alleen mag kijken of procedures worden gevolgd. Nou, dát is hier wel gebeurd. Alleen, inhoudelijk kloppen de procedures van geen kant en lijken er zelfs strafbare feiten te zijn gepleegd, als je Tomlow moet geloven. Je kunt ook naar de CdK, maar zij zegt dat ze niets kan doen. Al deze instanties verwijzen trouwens allemaal weer naar de gemeenteraad. En die houdt zich stil en houdt ab-so-luut geen toezicht. Dus dan ben je een heleboel tijd kwijt, heb je heel veel werk gedaan, maar ben je nog geen steek verder. De minister wil ook niet verder kijken dan zijn neus lang is. Minister, het systeem van toezicht klópt niet! Waarom wilt u zich hier niet in verdiepen? Dan maar weer verder: toezichthouder en waakhond is de pers. Nou, die heeft voldoende z’n best gedaan. Tubantia, RTV Oost, EenVandaag, en wat al niet meer. Ook dat werkt dus blijkbaar niet, want de gemeenteraad en het college van Hengelo houden de tanden op elkaar. En dan rest alleen nog de gang naar de rechtbank. Dat kost heel. veel. geld. En hebben deze bewoners niet al genoeg financiële schade geleden door het (in de woorden van Tomlow) corrupte handelen van de gemeente Hengelo? Dan is het nog maar de vraag of de Rechtbank, na een lange, slepende en tienduizenden euro’s kostende zaak, Beernink in het gelijk stelt. Want zal de gemeente Hengelo niet zwaar inzetten en zich laten verdedigen door stevige advocaten van grote kantoren? Dit wordt van gemeenschapsgeld betaald, dus de sky is the limit. Mensen die weleens een rechtszaak hebben meegemaakt, weten dat je met juridische trucjes een heel eind kunt komen. En de advocaten van de gemeente Hengelo zullen de trucjes wel kennen. Maar stel je voor, dat in het meest positieve scenario, de Rechtbank Beernink in het gelijk stelt. Is iemand dan nog zo naïef om te denken dat gemeente Hengelo dan over de brug komt? Kortom, gemeenten in Nederland zijn oppermachtig, zolang het college de gemeenteraad maar in de zak heeft. En dat gebeurt bij meer gemeenten dan je denkt. Conclusie: alleen de Tweede Kamer kan iets doen, door wetgeving aan te passen. Zodat er weer een controlemechanisme komt voor gemeenten die de wet overtreden.

Link:  Brief minister Plasterk

 

 

21 maart 2016

Uitzending EenVandaag

Logo EenVandaag

Link: EenVandaag

 

 

 

9 februari 2016

Rapport opgemaakt door de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

NSG logo    

Link: Rapport NSG

 

 

 

20 november 2015

Reportage van RTVOost over de sjoemelende gemeente Hengelo.

Logo rtvOost

Uitleg advocaat dhr. Tomlow over “werkwijze” van gemeente Hengelo.

 

Gehele uitzending.

 

 

14 november 2015

Analyse werkwijze gemeente Hengelo door Gerard Smink van de Tubantia, treffend…..

Verstoppertje van Wakeren

 

 

13 november 2015

Raadsleden en College van gemeente Hengelo mogen niet met de pers praten. Absurd……

 

Verzoek van Wakeren

 

 

15 september 2015

En burgemeester Schelberg “trekt zijn handen af” van hetgeen hij en zijn ambtenaren veroorzaakt hebben. Zo ga je dus als burgervader van Hengelo (Ov) met je burgers om.

En dan, tijdens de Politieke Markt, ook nog met een glimlach zeggen dat wij onze achtertuin en voortuin “mogen” omwisselen en dat zijn ambtenaren graag meewerken aan een vergunning om de bel van de voordeur om te wisselen met de achterdeur zodat de achterdeur de “voordeur” wordt. 

(alsof al het gesjoemel van zijn ambtenaren m.b.t. bestemmingsplannen al niet genoeg is)

Tubantia 15 september 2015 2uit2

 

5 september 2015,

Artikel in de Tubantia:

Tubantia 5 september 2015

 

10 augustus 2015

Reactie naar aanleiding van de voorgaande krantenartikelen:

Elke Nederlandse gemeente dient zich aan de wet te houden, ook gemeente Hengelo.

Een Kinderdagverblijf, School, en zeker een Kinderdagcentrum met 80 zwaar verstandelijk gehandicapte jongeren (1-18 jaar; het bedrijf KDC de Toermalijn (Aveleijn)) mag volgens de wet niet op minder dan 30 meter van een woonhuis gevestigd worden.

Volgens de wettelijke regels had de vorige locatie van de Toermalijn (Aveleijn) aan de Kerkstraat te Hengelo ook een wettelijke milieucategorie 2 waardoor deze instelling niet op minder dan 30 meter van een woning mocht staan.

Volgens de wet had de gemeente Hengelo de Toermalijn (Aveleijn) dan ook niet mogen plaatsen.

Gemeente Hengelo heeft daarom (zonder ons daarvan in kennis te stellen) 2 maanden nadat wij het koopcontract van ons huis in 2002 getekend hadden het bestemmingsplan van onze woning veranderd in een Muziekinstrumentenfabriek danwel Foto/Film Ontwikkelcentrale.

18 maanden later, nadat de Toermalijn (Aveleijn) net 2 maanden was geopend, heeft de gemeente Hengelo het bestemmingsplan van alleen onze woning weer terug veranderd in woonhuis.

(was dit allemaal toeval, of zijn wij moedwillig misleid?)

Uit meerdere WOB verzoeken aan de gemeente Hengelo blijken vele wettelijke regels om ons woonhuis zomaar te veranderen en de Toermalijn (Aveleijn) midden in een woonwijk te realiseren zoek / kwijt / verduisterd te zijn danwel zijn deze wettelijke regels (in het kader van de wet Ruimtelijke Ordening) niet nageleefd.

Ook hebben wij over een periode van 2 jaar, 6 verschillende verklaringen omtrent de vreemde bestemmingsplan capriolen van de gemeente Hengelo gekregen,

Nadat wij in 2010 in bezwaar gingen tegen de steeds meer toenemende geluidsoverlast van de Toermalijn (Aveleijn) die vanaf +/- 2008 ook nog eens 6 dagen per week en 52 weken per jaar open was, werden alle wettelijke regels omtrent bezwaarprocedures door de gemeente Hengelo gesaboteerd.

Wij kregen geen uitnodiging voor de hoorzitting van ons bezwaar, de voorzitter bleek “zoek”, de afgevaardigde van het College was spontaan “op vakantie” en als klapper op de vuurpijl was de directrice van de Toermalijn (Aveleijn) “per abuis” 1,5 uur op de gang blijven zitten. Hierna werd de hoorzitting dan ook door haar ongeldig verklaard.

Daarna heeft de gemeente de zaak nog ruim een jaar weten te traineren waarna wij een civiele procedure tegen de Toermalijn (Aveleijn) gestart zijn.

Na het daarop volgend Kort Geding is er door de Toermalijn (Aveleijn uiteindelijk een kapschuur geplaatst waarna de, door een onafhankelijk geluidsbureau (ingeschakeld door de Toermalijn (Aveleijn)), berekende geluidsoverlast van 87 dBA op onze gevel van de woning werd teruggebracht naar net onder de 70 dBA.

De wettelijke geluidsdruk in een woonwijk als de onze  is 45 dBA.  Een gemeente dient zich ook aan deze wettelijke voorwaarden te houden.

Burgemeester Schelberg zegt nu dat zijn gemeente hier geen schuld aan heeft.

Burgemeester Schelberg zegt nu dat zijn gemeente alles correct heeft gedaan.

Burgemeester Schelberg zegt nu dat zijn gemeente geen partij is in deze “burenruzie”.

Tot op de dag van vandaag staat de Toermalijn (Aveleijn) in het huidige bestemmingsplan nog steeds op ons woonadres gevestigd. Wellicht dat op die manier het goedkeuren van bestemmingsplan Hengelo Noord m.b.t. de huizen aan Kroeskarperstraat omzeild moest worden?

Dit zijn geen “fouten” van een gemeente of het bedrijf de Toermalijn (Aveleijn), dit is schandalig misdadig gedrag.

Deze gemeente heeft maling aan de wet, zij maken wel  hun eigen “wetten”.

Hieraan moet een halt worden geroepen. En dat alles omdat de gemeente Hengelo een financieel gedreven gemeente is die het verkrijgen van subsidies en fondsen welke in 2002 vanuit Den Haag toegezegd werden (Community Care) boven het belang van een burger gesteld heeft.

 

 

8 augustus 2015.

Na diverse krantenartikelen deze week ontstaat er “verdeeldheid”  in de Raad.

Waar blijft de oplossing?

http://www.tubantia.nl/regio/hengelo/politiek-hengelo-verdeeld-over-zaak-beernink-1.5137567?ref=regio_hengelo-category_header&refid=7.321098

Tubantia 050815Tubantia 060815

 

 

“Bespreking” Raadsonderzoek in de Politieke Markt van gemeente Hengelo d.d. 21 mei 2015.

http://hengelo.raadsinformatie.nl/vergadering/185741

Hier kun je horen hoe de onderzoeksopzet van het Raadsonderzoek gedegradeerd werd tot “Lessons Learned”.

Banner A4 bestemmingsplan Hengelo Noord

Tot op de dag van vandaag staat het Kinderdagcentrum de Toermalijn (Aveleijn) met 80 ernstig verstandelijk gehandicapte jongeren in het Bestemmingsplan Hengelo Noord (nog steeds) ingeschreven op (ons) woonhuis adres Binnenveldweg 12, Dossier M0351, met een (lichte) SBI code 9305: “Overige dienstverlening niet elders genoemd”. De gemiddeld geestelijke leeftijd van deze 80 jongeren is 12,6 maanden (onderzoek uit 2010)

Terwijl dit Kinderdagcentrum in heel Nederland valt onder (zwaardere) SBI code 872002: “Dagverblijf voor verstandelijk gehandicapten”.

Gemeente Hengelo geeft een eigen uitleg aan de landelijke regels. Tja, anders had het natuurlijk nooit in een woonwijk, zo kort op woningen, gevestigd kunnen worden.

Heeft waarschijnlijk heel veel geld in het laatje gebracht, en daar gaat het bij de gemeente Hengelo toch om.

IMG_0432    IMG_0465    Earth 5-5

3 mei 2015

Uitslag van de Bestuursrechter inzake de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De Bestuursrechter heeft ons beroep gegrond verklaard. Ons woonhuis is inmiddels vanwege de plaatsing en de veroorzaakte overlast van het KDC de Toermalijn (Aveleijn) meer dan 70% in waarde gedaald. Volgens de Gemeente Hengelo zijn er maar 161 potentiële kopers. (KDC de Toermalijn en de 160 ouders van de 80 kinderen die op het Kinderdagcentrum geplaatst zijn. Deze ouders zouden het “prettig vinden” om dicht bij hun verstandelijk gehandiapte kind te wonen.)

Gemeente Hengelo, bedankt !!!!

 

10 april 2015

RTV Oost brengt onze zaak onder de aandacht.

Logo rtvOost

https://www.youtube.com/watch?v=4I6uM9-m7Vg

 

2 april 2015

Sinds de overhandiging van het Raadsonderzoek, nu ruim 7 weken geleden, niets meer gehoord met betrekking tot de behandeling van het Raadsonderzoek. Zelfs Burgemeester Schelberg laat niets van zich horen. Is het de bedoeling dat het Rapport onder in een kast belandt? Is dat de handelwijze van dit gemeentebestuur? Ga je zo om met je eigen burgers?

 

20 maart 2015

Bij Rechtbank Zwolle geweest i.v.m. beroep tegen WOZ waarde van ons woonhuis. Ondanks vrijwel totale onverkoopbaarheid wil het Gemeentelijk Belastingtoor Twente (lees Hengelo) ons huis toch een WOZ waarde toekennen. De Rechtbank vroeg hoe het GBT een waarde kon toekennen aan zo’n unieke situatie. Antwoord van het GBT: “in het KDC zitten 80 (noot: ernstig verstandelijk gehandicapte) jongeren, die hebben dus 160 ouders die allemaal potentieel het huis zouden kunnen kopen omdat “het prettig is om vlakbij je kind te kunnen wonen” . Ook de Toermalijn (Aveleijn) zou een potentiele kandidaat kunen zijn, maar dan moet wel rekening gehouden worden met sloopkosten van de woning met opstallen. “Dit geeft dus een, potentiele, koopmarkt van 160 ouders  + 1 Toermalijn = 161 gegadigden en daarom hebben wij deze waarde toegekend”. Wij hebben de rechter er op geattendeerd dat het GBT er wel erg “originele”  berekeningsmethoden op na houdt. Verder hoorden wij dat, doordat de Toermalijn naast ons is gevestigd, onze grondprijs met ongeveer € 200,00 – € 260,00 per vierkante meter lager getaxeerd is en dat de waarde daling ook op gaat voor ons huis en de aanpandige garage. Per saldo worden wij door de handelswijze van de gemeente Hengelo dus met een schadepost van vele tonnen opgezadeld. Uitspraak Rechtbank volgt binnen 6 weken.

 

13 maart 2015

Brief van gemeente Hengelo:

Antwoord op WOB-verzoek van 1 december 2014, waarin wij vragen of er m.b.t.  De Kleine Wereld  en De Toermalijn (Aveleijn) geheimhouding is opgelegd.  “Er zijn geen besloten vergaderingen of bijeenkomsten m.b.t. De Kleine Wereld of De toermalijn …….ook niet m.b.t. de aan- of verkoop woning Binnenveldweg, KDC De Kleine Wereld……geweest”

Zeeeer  merkwaardig antwoord omdat wij in het bezit zijn van een document over de Kleine Wereld waarop vermeld staat: “…..in het bijgevoegde eveneens niet-openbare…..”

In dat licht bezien: hoe betrouwbaar is deze gemeente in zijn gedrag en antwoorden?

 

5 maart 2015

Brief van gemeente Hengelo:

Beernink krijgt een brief: “u moet de klacht (noot: over het langdurig uitblijven van een antwoord op uw WOB verzoek van 1 december 2014) schriftelijk indienen, anders behandelen wij het niet”

 

3 maart 2015

Brief van gemeente Hengelo:

Op eerder gestelde vragen aan een drietal ambtenaren m.b.t. de merkwaardige verdwijning van eerdere versies van bestemmingsplantekeningen, de zeer merkwaardig verlopen Hoorzitting en de verklaring van een medewerker van de afd. Handhaving die een eerder gegeven schriftelijke verklaring “intrekt” krijgen wij de antwoorden van dhr. J. Eshuis, Algemeen Directeur / Gemeentesecretaris.

Als “Bottemline” schrijft hij de waarschuwing dat onze gestelde vragen en de evt. door ons te nemen juridisch/strafrechtelijke stappen als “LASTER”  worden beschouwd en wij worden ” met klem verzocht daarmee op te houden”.

Nu is dat natuurlijk erg merkwaardig dat dhr. J. Eshuis als Algemeen Directeur / Gemeentesecretaris van de gemeente Hengelo het kennelijk goed vindt dat zijn ambtenaren, in strijd met het gestelde in de Archiefwet 1995, tekeningen die deel uitmaken van het totstandkoming van een bestemmingsplan (zonder enige motivering) laten “verdwijnen”.

Ook mogen ambtenaren kennelijk doodeenvoudig verklaringen en eerder geschreven brieven herroepen/intrekken zonder dat hij daar integriteits consequenties aan verbindt.

Wat zegt dit over de ambtenarencultuur en het bestuur van de gemeente Hengelo?

 

20 februari 2015

Brief van gemeente Hengelo:

Beernink krijgt een brief met daarin “voor 5 maart krijgt u antwoord op uw klacht (noot: klacht uitblijven WOB verzoek van 1 december 2014)”

 

19 februari 2015

Beernink dient via de mail een klacht in i.v.m. het uitblijven van een antwoord op zijn WOB verzoek van 1 december 2014 waarvan de wettelijke termijn inmiddels ruim overschreden is.

 

17 februari 2015

Ontvangen mail van Ministerie van Infrastructuur en Milieu naar aanleiding van vragen van dhr. van Wakeren en Beernink (separaat ingediend). Opvallend wordt vermeld dat als de gemeente Hengelo op het standpunt staat dat KDC de Toermalijn (Aveleijn) onder de SBI code “Tand-Artsenklinieken/praktijken met dagverblijven: 8512/8513” vermeld staat dit in strijd lijkt met het Bestemmingsplan Hengelo Noord. In dit bestemmingsplan staat het perceel aan de Kroeskarperstraat vermeld als “Maatschappelijke Doeleinden” terwijl de SBI code volgens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een “Bedrijfsbestemming” is. In dit geval betekent dit dat de Toermalijn (als de gemeente blijft beweren dat het onder “Tand-Artsenklinieken/praktijken met dagverblijven SBI code 8512/8513” valt) niet gevestigd mag zijn op die locatie aangezien het bestemmingsplan dit niet toelaat.

Met deze SBI typering lijkt het dat de gemeente Hengelo zich in zijn eigen voet schiet omdat de Toermalijn dan “illegaal’ gevestigd zou zijn. Dit gegeven had in het Raadsonderzoek meegenomen moeten worden.

Maar ja, zoals eerder al aan ons geschreven “zijn de belangen van de Toermalijn (Aveleijn) groter dan de uwe”  en zal de gemeente het wel weer gedogen/aanpassen/veranderen of er weer een merkwaardige andere bestemming aan geven. Gemeente Hengelo kan dat heeeel goed.